Announcements

 

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอรับการตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารมีความจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เพื่อเป็นค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ค่าจัดหน้าออกแบบปกและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานพิจารณาบทความนั้น โดยเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ภายหลังจากบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ตามอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ดังนี้

 

สำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

สำหรับบุคคลทั่วไป
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

เชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน อ่านบทความล่วงหน้าของวารสารปีที่ 52 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ประกาศรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) ปี 2567

2021-08-01

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอรับการตีพิมพ์ วารสารมีความจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เพื่อเป็นค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ค่าจัดหน้าออกแบบปกและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานพิจารณาบทความนั้น ตามอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ดังนี้

 

สำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

สำหรับบุคคลทั่วไป
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

Download แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์:

แบบฟอร์มบทความต้นฉบับ (Template)

แบบฟอร์มส่งตีพิมพ์

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง