ติดต่อ

thai่joclipsy@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

Wattana Prohmpetch
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ +66 62 226 2026

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Penprapa Prinyapol
เบอร์โทรศัพท์ +66 62 226 2026