ความสามารถในการทำนายของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน การรู้เท่าทันดิจิทัล และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Main Article Content

นริศรา ครุฑธานุวัฒน์
อารยา ผลธัญญา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการทำนายการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน การรู้เท่าทันดิจิทัลและการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุและวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตามสะดวกรวมทั้งสิ้น 150 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน แบบวัดการรู้เท่าทันดิจิทัล แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดความผาสุกทางจิตใจ โดยแบบวัดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคระหว่าง 0.85-0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Enter ผล พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน การรู้เท่าทันดิจิทัล และการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทำนายความผาสุกทางจิตใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ร้อยละ 40.6 (R2 = .41) โดยตัวแปรที่สามารถทำนายความผาสุกทางจิตใจได้สูงที่สุดได้แก่ การรู้เท่าทันดิจิทัล (β = .29, p < .05) การสนับสนุนทางสังคม (β = .24, p < .05) และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน (β = .24, p < .05) ตามลำดับ สรุป การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียน การรู้เท่าทันดิจิทัลและการสนับสนุนทางสังคมร่วมกันทำนายความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาได้ โดยการรู้เท่าทันดิจิตอลเป็นทักษะสำคัญที่สามารถส่งเสริมให้แก่นักศึกษาได้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาส่งเสริมทักษะดังกล่าวให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะในบริบทการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Al-Kumaim, N. H., Alhazmi, M. K., Mohammed, F., & Gazem, N. A. (2021). Exploring the impact of the COVID-19 pandemic on university students’ learning life: An integrated conceptual motivational model for sustainable and healthy online learning. Sustainability 2021, 13, 1-20.

Anunthavorasakul, A. (2021). Open the door to education learn and fight the crisis (COVID-19). Aksorn. https://www.aksorn.com/learningviaonline (in Thai).

Chiang Mai University. (2021). Announcement of CMU, guidelines for teaching and examination management semester 1, academic year 2021 in the COVID-19 pandemic situation. https://cmu.ac.th/th/article/6e4756bd-6c69-414f-8f2b-7f1ae1b463be. (in Thai).

Department of Disaster Prevention and Mitigation. (2016). Basic concepts of disasters. http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8115/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf. (in Thai).

Department of Disease Control of Thailand. (2021). Coronavirus disease 2019 infection (COVID-19). https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php. (in Thai).

Dulapiradit, A. (2004). Adversity, academic self-efficacy, andstudy habits of university students with different levels of academic achievement [Master’s thesis, Chulalongkorn University]. http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547000642. (in Thai).

Hair, J. F., Black, B., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). Prentice-Hall International.

Kapanya, K., Jomtan, N., & Chaimongkol, W. (2019). Development of the psychological measure. Chiang Mai University. (in Thai).

Kenan Foundation Asia. (2020). COVID-19 epidemic make an impact on thai education in 3 important ways. https://www.kenan-asia.org/th/covid-19-education-impact/. (in Thai).

Khamsombat, K. (2019). Information literacy and perceive self-efficacy of student rajabhat university northeast [Master’s thesis, Rajabhat Maha Sarakham University]. http://202.29.22.172/fulltext/2553/104010/. (in Thai).

Komcharoen, P. & Polnigongit, W. (2018). Children and digital literacy. The Journal of Social Communication Innovation, 12(2), 22-31. (in Thai).

Manochanpen, N. (2021, November 19). COVID-19 situation around the world. The Standard. https://thestandard.co/coronavirus191164/. (in Thai).

Metheekul, P. (2018). Development program for digital literacy and digital media utilization behavior for instruction of preservice teachers in the twenty-first century [Master’s thesis, Srinakharinwirot University. http://bsris.swu.ac.th/thesis/55199120021RB8992555f.pdf. (in Thai).

Mheidly, N., Fares, M. Y., & Fares, J. (2020). Coping with stress and burnout associated with telecommunication and online learning. Front. Public Health,11, 1-7. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.574969

Naksuwan, N. (2021). Social media literacy of thai students in digital age. Dusit Thani College Journal, 15(1), 490-502. (in Thai).

Panyasawatsut, C. (2020, August 20). COVID-19 aggravates the disparity of poor students to 300,000. True id. https://news.trueid.net/detail/nE1P8gj761mQ. (in Thai).

Patchaipoon, N., & Arin, N. (2021). Smartphone usage behavior and stress in Chiang Mai University students. Thai Journal of Clinical Psychology, 52(1), 1-15. (in Thai).

Pissamorn, C. (2019). The factors associated with the mental health of undergraduate students in private universities in Bangkok [Master’s thesis, Bangkokthunburi University] https://bkkthon.ac.th/home/user_files/department/department-24/files/2563/63_5.pdf. (in Thai).

Piyaphotchanakorn, S. (2015). Self-efficacy, job demands-job resources, perception of organizational justice and burnout of teachers in a private school, Samut Prakan Province with perception of organizational justice as a moderating variable [Master’s thesis, Thammasat University]. http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:91615. (in Thai).

Rattanapisit, C., & Leesattrupai, C. (2015). Effects of kalayana dialogue, prejudice, and life skills on psychological well-being of undergraduate students in Bangkok. MANUTSAT PARITAT: Journal of Humanities, 37(2), 47-66. (in Thai).

Sapartsorn, S. & Yamwong, P. (2019). Social support and self-efficacy in education related to the psychological well-being of students Valaya Alongkorn Rajabhat University Royal patronage. Thailand national conference on psychology 2019: Psychology with dynamic of global society: Bankok, Thailand. (in Thai).

Thaipublica (2021, January 4). Explore the impact after COVID-19 The turning point of world education. Thaipublica. https://thaipublica.org/2021/01/exploring-the-effects-of-covid-19-the-turning-point-of-world-education/. (in Thai).

Urwongse, K. & Khaninphasut, P. (2020). Research design and selection of statistics for quantitative data analysis in communications. 1-10. Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai).

Wongkitrungruang, W. (2018). Digital citizenship. The One-O-One Percent Co., Ltd. (in Thai).

Yamwong, P. (2012). A study of social support affect life satisfaction among Thammasat University students [Master’s thesis, Srinakarinwirot University]. https://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/3622. (in Thai).