การเขียนบำบัดสำหรับความวิตกกังวลในการสอบ

Main Article Content

ขวัญตา พันมหา
พนมพร พุ่มจันทร์
เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

บทคัดย่อ

การเขียนบำบัดเป็นการบำบัดเพื่อระบายความรู้สึกรูปแบบหนึ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำจิตบำบัดมาอย่างยาวนานและเป็นวิธีการบำบัดที่นำไปปฏิบัติได้ค่อนข้างง่าย ผู้บำบัดควรมีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกอบรมการเขียนบำบัด จากการศึกษาพบว่ามีหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประโยชน์ของการเขียนบำบัดต่อการลดระดับความวิตกกังวลในการสอบและการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนวัยรุ่นให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากนักเรียนได้ระบายหรือเปิดเผยความคิด อารมณ์ และความรู้สึกออกมาอย่างอิสระแทนที่จะเก็บเอาไว้แล้วส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการสอบ บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับประวัติของการเขียนบำบัด แนวคิดความวิตกกังวลในการสอบ หลักการเขียนบำบัด การเขียนบำบัดเชิงการรักษา ผลของการเขียนบำบัดต่อระดับความวิตกกังวลในการสอบ และตัวอย่างการนำการเขียนบำบัดไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการปรับใช้ทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม

Article Details

บท
บทความฟื้นฟูวิชาการ

References

Argudo, J. (2021). Expressive writing to relieve academic stress at university level. Profile Issues in Teachers Professional Development, 23(2), 17-33. https://doi.org/10.15446/profile.v23n2.90448

Brodersen, L. D. (2017). Interventions for test anxiety in undergraduate nursing students: An integrative review. Nursing Education Perspectives, 38(3), 131-137. http://dx.doi.org/10.1097/01.NEP.0000000000000142

Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 270-295. https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1094

Chishti, M. H., & Rana, A. M. K. (2021). Test anxiety effects on student's performance: A psychological analysis at secondary school level in Punjab, Pakistan. Journal of Behavioural Sciences, 31(1). 182-201. http://pu.edu.pk/

Clinton, V., & Meester, S. (2019). A comparison of two in-class anxiety reduction exercises before a final exam. Teaching of Psychology, 46(1), 92-95. https://doi.org/10.1177%2F0098628318816182

Department of Mental Health. (2021, November 2). How to take care of "mental health" to cope with COVID-19 in the Mental Health Week 2021, November 1–7, 2021. https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=31220. (in Thai).

Emmert, T. N. (2015). Examining the effects of mathematics journals on elementary students' mathematics anxiety levels. [Unpublished doctoral dissertation]. Ohio University.

Hamzah, F., Mat, K. C., Bhagat, V., & Mahyiddin, N. S. (2018). Test anxiety and its impact on first year university students and the overview of mind and body intervention to enhance coping skills in facing exams. Research Journal of Pharmacy and Technology, 11(6), 2220-2228. http://dx.doi.org/10.5958/0974-360X.2018.00411.0

Hines, C. L., Brown, N. W., & Myran, S. (2016). The effects of expressive writing on general and mathematics anxiety for a sample of high school students. Education, 137(1), 39-45. https://eric.ed.gov/?id=EJ1112175.

Hoferichter, F. (2016). Exploring the landscape of socio-motivational relationships and achievement emotions in secondary school students [Unpublished doctoral dissertation]. Free University Berlin.

Huberty, T. J. (2009). Test and performance anxiety. Principal Leadership, 10(1), 12-16. https://www.nasponline.org/

Jaltare, V., & Moghe, K. (2020, January 6-10). Effect of expressive writing on math anxiety of engineering students. In C. Hanshik, W. Napat, K. Naveen, H. Ganefri, K. Noureddine, S. Shengqiang, O. Hideaki, & K. Chulsu (Chairs). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [Symposium]. 8th International Symposium on Fusion of Science and Technology (ISFT-2020). New Delhi, India

Mesghina, A., & Richland, L. E. (2020). Impacts of expressive writing on children’s anxiety and mathematics learning: Developmental and gender variability. Contemporary Educational Psychology, 63, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101926

Moran, T. P. (2016). Anxiety and working memory capacity: A meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin, 142(8), 831-864. https://doi.org/10.1037/bul0000051

Myers, S. J., Davis, S. D., & Chan, J. C. (2021). Does expressive writing or an instructional intervention reduce the impacts of test anxiety in a college classroom?. Cognitive Research: Principles and Implications, 6(1), 1-22. https://doi.org/10.1186/s41235-021-00309-x

Pennebaker, J. W., & Beall, S. K. (1986). Confronting a traumatic event: Toward an understanding of inhibition and disease. Journal of Abnormal Psychology, 95, 274–281. https://doi.org/10.1037//0021-843x.95.3.274

Pennebaker, J. W. (2010). Expressive writing in a clinical setting. The Independent Practitioner, 30, 23-25. https://citeseerx.ist.psu.edu/

Pennebaker, J. W. (2018). Expressive writing in psychological science. Perspectives on Psychological Science, 13(2), 226-229. https://doi.org/10.1177%2F1745691617707315

Pennebaker, J. W., & Evans, J. F. (2014). Expressive Writing Words that Heal. Idyll Arbor.

Pennebaker, J. W., Kiecolt-Glaser, J., & Glaser, R. (1988). Disclosure of traumas and immune function: Health implications for psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 239–245. https://doi.org/10.1037//0022-006x.56.2.239

Pennebaker, J. W., & Smyth, J. M. (2016). Opening up by writing it down: How expressive writing improves health and eases emotional pain (3rd ed.). Guilford Press.

Putwain, D.W. (2008). Examination stress and test anxiety. Psychologist, 21(12), 1026-1029. https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/11009

Relojo-Howell, D., & Stoyanova, S. (2019). Expressive writing as an anxiety-reduction intervention on test anxiety and the mediating role of first language and self-criticism in a Bulgarian sample. Journal of Educational Sciences and Psychology, 9(1), 121-130. https://doi.org/ghhp

Robertson, S. M., Short, S. D., Asper, A., Venezia, K., Yetman, C., Connelly, M., & Trumbull, J. (2019). The effect of expressive writing on symptoms of depression in college students: Randomized controlled trial. Journal of Social and Clinical Psychology, 38(5), 427-450. https://doi.org/10.1521/jscp.2019.38.5.427

Robertson, S. M., Short, S. D., Sawyer, L., & Sweazy, S. (2021). Randomized controlled trial assessing the efficacy of expressive writing in reducing anxiety in first-year college students: The role of linguistic features. Psychology & Health, 36(9), 1041-1065. https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1827146

Roos, A. L., Goetz, T., Voracek, M., Krannich, M., Bieg, M., Jarrell, A., & Pekrun, R. (2021). Test anxiety and physiological arousal: A systematic review and meta-analysis. Educational Psychology Review, 33(2), 579-618. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09543-z

Rozek, C. S., Ramirez, G., Fine, R. D., & Beilock, S. L. (2019). Reducing socioeconomic disparities in the STEM pipeline through student emotion regulation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(5), 1553-1558. https://doi.org/10.1073/pnas.1808589116

Shen, L., Yang, L., Zhang, J., & Zhang, M. (2018). Benefits of expressive writing in reducing test anxiety: A randomized controlled trial in Chinese samples. PLOS ONE, 13(2), e0191779. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191779

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1983). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press.

Sultan, N. (2018). Embodied self-care: Enhancing awareness and acceptance through mindfulness-oriented expressive writing self-disclosure. Journal of Creativity in Mental Health, 13(1), 76-91. http://dx.doi.org/10.1080/15401383.2017.1286277

Szafranski, D. D., Barrera, T. L., & Norton, P. J. (2012). Test anxiety inventory: 30 years later. Anxiety, Stress & Coping, 25(6), 667-677. https://doi.org/10.1080/10615806.2012.663490

Thompson-Hollands, J., Marx, B. P., & Sloan, D. M. (2019). Brief novel therapies for PTSD: Written exposure therapy. Current Treatment Options in Psychiatry, 6(2), 99-106. https://doi.org/10.1007/s40501-019-00168-w

United Nations International Children's Emergency Fund. (2020, April 4). 8 in 10 youth worried about their family income due to COVID-19 First survey of its kind in Thailand finds. https://www.unicef.org/thailand/press-releases/8-10-youth-worried-about-their-family-income-due-covid-19. (in Thai).

Videbeck, S. L. (2011). Anxiety, anxiety disorders, and stress-related illness. In L. Scott (Ed.), Psychiatric-mental health nursing. (pp.228-229). Lippincott Williams & Wilkins.

von der Embse, N., Jester, D., Roy, D., & Post, J. (2018). Test anxiety effects, predictors, and correlates: A 30-year meta-analytic review. Journal of Affective Disorders, 227, 483-493. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.048

Walter, H. (2018). The effect of expressive writing on second-grade math achievement and math anxiety. [Unpublished doctoral dissertation]. George Fox University.

Wannaratn, W. (2015). Educational testing and measurement: Principles and methods. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 1(2), 1-12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu/article/view/112334. (in Thai).

Woradhumthaya, K. (2019). The factor effected to motive on regulation of life future of adolescents in Si Sawat district, Kanchanaburi province. Journal of Buddhist Psychology, 4(1), 103-115. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jbp/index. (in Thai).

Yang, Z., Tang, X., Duan, W., & Zhang, Y. (2015). Expressive writing promotes self‐reported physical, social and psychological health among Chinese undergraduates. International Journal of Psychology, 50(2), 128-134. https://doi.org/10.1002/ijop.12081

Zeidner, M., & Matthews, G. (2005). Evaluation anxiety. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp. 141–163). Guilford Press.