บรรณาธิการ

วัฒนะ พรหมเพชร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

กองบรรณาธิการ

สิริกุล จุลคีรี, สำนักวิชาการ กรมสุขภาพจิต

เพ็ญประภา ปริญญาพล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อารยา ผลธัญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิณกาญจน์ ศรีศรากร, สถาบันประสาทวิทยา