บรรณาธิการ

วัฒนะ พรหมเพชร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

กองบรรณาธิการ

เพ็ญประภา ปริญญาพล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อารยา ผลธัญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภัทรวรรธน์  สุขยิรัญ, โรงพยาบาลศรีธัญญา

พิณกาญจน์ ศรีศรากร, สถาบันประสาทวิทยา