วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย (เดิมคือ วารสารจิตวิทยาคลินิก, ISSN: 0125-1422) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม) วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆและเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่น ๆ  จิตเวชศาสตร์  ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆที่ใกล้เคียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย 

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย

            Print ISSN : XXXX-XXXX
            Online ISSN : XXXX-XXXX

ประกาศรับบทความบทความเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ปี 2565

2021-08-01

การส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อขอรับการตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป วารสารมีความจำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ เพื่อเป็นค่าบริการระบบวารสารออนไลน์ ค่าจัดหน้าออกแบบปกและค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานพิจารณาบทความนั้น ตามอัตราค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ดังนี้

 

สำหรับสมาชิกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

สำหรับบุคคลทั่วไป
         บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
         บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-09-09

ดูเล่มทุกฉบับ