เผยแพร่แล้ว: 2021-04-28

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นคู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับ พ.ศ. 2561

ประเสริฐ จุฑา, วนิดา ชนินทยุทธวงศ์, รัตนศักดิ์ สันติธาดากุล, ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก

15-29

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

ธนยศ สุมาลย์โรจน์, สร้อยสุดา อิ่มอรุณรักษ์, ณัชพล อ่วมประดิษฐ์, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

30-48

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมทุนทางจิตวิทยา ในนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 1

ยุทธชัย ศรุติเกรียงไกร, สมรรถพงศ์ ขจรมณี, ศศิพร เหลืองไพฑูรย, จินตนา สิงขรอาจ

66-79