ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2023
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2023
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทปริทัศน์หนังสือ

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2697-5483 (online)