กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการสังคมศาสตร์เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
Social Science Journal of Prachachuen Research Network: SSJPRN

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองประธานเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

กองบรรณาธิการ

Professor Dr. Gregory L.F. Chiu

School of Engineering and Technology,

Asian Institute of Technology.

Professor Dr. G.V.R.K. Acharyulu

School of Management Studies,

University of Hyderabad, India.

Professor Dr. Rahul Singh

Birla Institute of Management Technology, India.

ศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา เสียงไทย

School of Management,

Asian Institute of Technology

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง

สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า

คณะบริหารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิศา มีจินดา

คณะบริหารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บรรณาธิการ

ดร. กฤษดา  เชียรวัฒนสุข

คณะบริหารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.สุรพร  อ่อนพุทธา คณะบริหารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี