เกี่ยวกับเครือข่ายวิจัย

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

(Prachachuen Research Network)

เครือข่ายวิจัยประชาชื่นเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 16 มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมมือกันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการและการวิจัย โดยเครือข่ายได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 สมาชิกในปัจจุบันของเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มีจำนวน 16 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

          1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
          4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
          5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
          6. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
          7. มหาวิทยาลัยรังสิต
          8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          9. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
          10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
          11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
          12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          15. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
          16. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

 

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

เพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา สำหรับการแลกเปลี่ยน ข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม โดยมีแนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ ดังนี้

1. การจัดทำฐานข้อมูลการวิจัยของเครือข่าย

2. การจัดทำเว็บไซต์ของเครือข่าย

3. การจัดทำข่าวด้านงานวิจัย

4. การจัดทำวารสารวิจัยอิเล็กทรอนิกส์

5. การทำงานวิจัยร่วมกัน

6. การร่วมมือกันในการผลักดันประเด็นวิจัยที่จำเป็นสำหรับแก้ปัญหาและชี้นำสังคม

7. การร่วมมือกันในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานวิจัยภายนอกเครือข่าย

8. การจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

9. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมาชิกเครือข่ายเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยและสังคมโดยรวม