Published: 2017-08-31

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประภัสสร บุญบำเรอ, จำนง วงษ์ชาชม, วัลนิกา ฉลากบาง, ทะนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

27-35

แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย

มนูศักดิ์ เรืองเดช, นราพงษ์ จรัสศรี

55-63

สตรีราชสำนักกับคุณูปการด้านศิลปะการแสดง

เกิดศิริ นกน้อย, อุรารมย์ จันทมาลา, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

99-107

การวิจัยแบบผสมผสาน

วัลนิกา ฉลากบาง

124-132