ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยการประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

สุกานดา กลิ่นขจร
ขวัญกมล ดอนขวา

Abstract

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบหลักการมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของอุตสาหกรรม และองค์ประกอบประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง 2) เพื่อวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลทางตรงต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง และ3) เพื่อศึกษาถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผ่านปัจจัยหลักมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการธุรกิจอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 260 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อีกทั้งใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

    ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าน้ำหนักองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่ามากที่สุด คือ องค์ประกอบด้าน   มีภูมิคุ้มกันที่ดี (0.71) โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้ (0.65) มากกว่าเงื่อนไขด้านคุณธรรม (0.50) ค่าน้ำหนักของหลักมาตรฐานทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมที่มีค่ามากที่สุด คือ การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (0.61) ส่วนด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรมีค่าน้ำหนักมากที่สุด คือ ด้านสังคม (0.61)  2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลกระทบทางตรงต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรด้วยขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.57 3) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลกระทบทางตรงต่อหลักมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมด้วยขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.81  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research article)