วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2019
ISSN: 1906-2591 (Print)
ISSN: 2673-0545 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 26-06-2019

การปรับตัวของวิทยุกระจายเสียงในยุคหลอมรวมสื่อ

สุณิสา เมืองแก้ว, ธีรภัทร วรรณฤมล

25-44

รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลกับบทบาทของผู้บริโภค

พิชญาพร ประครองใจ, เอกรงค์ ปั้นพงษ์

133-146