กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของผู้สูงอายุในประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล