การกำหนดวาระข่าวสารในบริบทสื่อดิจิทัล: สถานภาพองค์ความรู้และทิศทางงานวิจัยในอนาคต

Main Article Content

อภิภู กิติกำธร

บทคัดย่อ

จากจุดเริ่มต้นของทฤษฎีในปี ค.ศ. 1972 ทฤษฎีการกำหนดวาระข่าวสาร มีการพัฒนาต่อเนื่องยาวนานกว่า 46 ปี เรียกได้ว่า งานวิจัยภายใต้ทฤษฎีนี้ ก็มีการปรับแนวทางการศึกษาให้สอดรับกับภูมิทัศน์สื่อยุคดิจิทัลซึ่งเปลี่ยนไปจากจุดกำเนิดมาก งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพองค์ความรู้การวิจัยในเรื่องการกำหนดวาระข่าวสารของสื่อในยุคดิจิทัล ตั้งแต่ยุคแนวคิดก่อนกำเนิดทฤษฎี พัฒนาทฤษฎีจนถึงปัจจุบันปี ค.ศ. 2018 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ คือ การศึกษาเอกสาร (documentary research) ผลการศึกษาสามารถสรุปได้เป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ผลการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้การวิจัยที่แสดงแนวทางการวิจัยหลักในภูมิทัศน์สื่อดิจิทัล ในที่นี้คือ แนวทางการศึกษาการกำหนดวาระข่าวสารข้ามสื่อ 2) ช่องว่างของงานวิจัย: 2.1) การศึกษาในมิติเชิงจริยธรรมของการกำหนดวาระข่าวสารข้ามสื่อ 2.2) การศึกษาวาระสื่อและอิทธิพลการกำหนดวาระข่าวสารข้ามสื่อที่ให้ความสนใจสื่อที่เกิดในโลกออนไลน์ 2.3) การศึกษาต่อยอดเพื่อหาข้อสรุปเรื่องหน่วงเวลาที่ฉีกจากแนวทางหลัก (การเมืองการเลือกตั้ง) 2.4) การทดสอบทฤษฎีการกำหนดวาระข่าวสาร หรือการวัดผลการกำหนดวาระข่าวสารกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากร Generation Z โดยมองรุ่นอายุหรือช่วงวัยเป็นตัวแปรสำคัญ และ 2.5) การกำหนดวาระข่าวสารแบบผันกลับในบริบทสื่อสังคมออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

สกุลศรี ศรีสารคาม, (2554). สื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561,
จาก http://libdoc.dpu.ac.th/research/145134.pdf
สกุลศรี ศรีสารคาม, สุดารัตน์ ดิษยวรรธระ จันทราวัฒนากุล, และ บุณยศิย์ บุญโพธิ์. (2559). การส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการรายงานข่าวในยุคเทคโนโลยีหลอมรวม. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561, จาก https://goo.gl/ugXjLb

Artwick, C. G. (2012). Body Found on Twitter: The Role of Alternative Sources in Social Media Agenda Setting. Paper presented at the International Communication Association Conference, Phoenix, Arizona. Retrieved from http://home.wlu.edu/~artwickc/artwickICA12.pdf
Aruguete, N. (2017). The Agenda Setting Hypothesis in the New Media Environment. Comunicación y Sociedad, 28,
35-58.
Bakan, U., & Melek, G. (2016). First and Second Level Intermedia Agenda-Setting between International Newspapers and Twitter during the Coverage of the 266th Papal Election. Akdeniz İletişim Dergisi, 26, 155-177. doi:10.31123/akil.438563
Baran, S. J., & Davis, D. K. (2012). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future (6th ed.). Boston, MA: Wadsworth.
Coleman, R., & McCombs, M. (2007). The Young and Agenda-less? Exploring Age-related Differences in Agenda Setting on the Youngest Generation, Baby Boomers, and the Civic Generation. Journalism & Mass Communication Quarterly, 84(3), 495-508. doi:10.1177/107769900708400306
Coleman, R., McCombs, M., Shaw, D., & Weaver, D. (2009). Agenda Setting. In K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch (Eds.), The Handbook of Journalism Studies (pp. 147-169). New York, NY: Routledge.
Croucher, S. M. (2016). Understanding Communication Theory: A Beginner’s Guide. New York, NY: Routledge.
Dearing, J. W., & Rogers, E. M. (1996). Agenda-Setting. Thousand Oaks, TO: SAGE Publications.
Diakov, D. (2015). Microblogging the News: Who Sets the Agenda? (Master of Arts in Communication, San Diego State University). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/48497351.pdf
Feezell, J. T. (2017). Agenda Setting through Social Media: The Importance of Incidental News Exposure and Social Filtering in the Digital Era. Political Research Quarterly, 71(2), 482–494.
Fuchs, C., & Qiu, J. L. (2018). Ferments in the Field: Introductory Reflections on the Past, Present and Future of Communication Studies. Journal of Communication, 68(2), 219-232.
Golan, G. J., Kiousis, S. K., & McDaniel, M. L. (2007). Second-Level Agenda Setting and Political Advertising: Investigating the transfer of issue and attribute saliency during the 2004 US presidential election. Journalism Studies, 8(3), 432-443. doi:10.1080/14616700701276190
Griffin, E. (2012). A First Look at Communication Theory (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Guo, L. (2014). Toward the Third Level of Agenda-Setting Theory: A Network Agenda Setting Model. In T. J. Johnson (Ed.), Agenda Setting in a 2.0 World: A New Agendas in Communication (pp. 112-133). New York, NY: Routledge.
Guo, L., & Vargo, C. J. (2017). Global Intermedia Agenda Setting: A Big Data Analysis of International News Flow. Journal of Communication, 67(4), 499–520.
Hansen, A., & Machin, D. (2019). Media and Communication Research Methods (2nd ed.). London, LDN: Red Globe Press.
Harder, R. A., Sevenans, J., & Aelst, P. V. (2017). Intermedia Agenda Setting in the Social Media Age: How Traditional Players Dominate the News Agenda in Election Times. The International Journal of Press/Politics, 22(3), 275-293. doi:10.1177/1940161217704969
Herold, L. (2014). Influencing the Agenda: How the Latest Online Search Methods Are Changing the Way Communications Professionals Can Plan Message Strategies. (Master of Arts, University of Minnesota). Retrieved from https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/166760/Herold,%20Laurel.pdf;sequence=1
Jang, S. (2010). Intermedia agenda setting effects between Internet bulletin boards and traditional news media in U.S. and Korean presidential campaigns. (Doctor of Philosophy Dissertation, The University of Texas at Austin).
Retrieved from http://hdl.handle.net/2152/ETD-UT-2010-08-2014
Jiang, Y. (2014). ‘Reversed Agenda-setting Effects’ in China Case studies of Weibo Trending Topics and the Effects on State-owned Media in China. Journal of International Communication, 20, 2, 168-183.
doi: 10.1080/13216597.2014.908785
Johnson, T. J. (Ed.) (2014). Agenda Setting in a 2.0 World: New Agendas in Communication. New York, NY: Routledge.
Kemp, S. (2018). The State of the Internet in Q4 2018. Retrieved from https://wearesocial.com/blog/2018/10/the-state-of-the-internet-inq4-2018
Kim, Y. (2014). Contingent Factors of Agenda-Setting Effects: How Need for Orientation, Issue Obtrusiveness, and Message Tone Influence Issue Salience and Attitude Strength. In T. J. Johnson (Ed.), Agenda Setting in a 2.0 World: New Agendas in Communication. New York, NY: Routledge.
Ku, G., Kaid, L. L., & Pfau, M. (2003). The Impact of Web Site Campaigning on Traditional News Media and Public Information Processing. Journalism & Mass Communication Quarterly, 80(3), 528–547.
Kushin, M. J. (2010). Tweeting the Issues in the Age of Social Media? Intermedia Agenda Setting between The New York Times and Twitter. (Doctor of Philosophy Dissertation, Washington State University). Retrieved from http://www.dissertations.wsu.edu/Dissertations/Spring2010/m_kushin_041510.pdf
Lee, J. K. (2015). Knowledge as a Measure of News Reception in the Agenda-Setting Process. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(1), 22-40. doi:10.1080/08838151.2014.998225
Lim, J. (2006). A Cross-Lagged Analysis of Agenda Setting among Online News Media. Journalism & Mass Communication Quarterly, 83(2), 298-312.
Lim, J. (2011). First-level and second-level intermedia agenda-setting among major news websites. Asian Journal of Communication, 21(2), 167-185.
McCombs, M. (2005). A Look at Agenda-setting: Past, Present and Future. Journalism Studies, 6(4), 543-557. doi:10.1080/14616700500250438
McCombs, M. (2014). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion (2nd ed.). Cambridge, CB2: Polity Press.
McCombs, M., & Reynolds, A. (2009). How the News Shapes Our Civic Agenda. In J. Bryant & M. B. Oliver (Eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research (3rd ed., pp. 1-16). New York, NY: Routledge.
McCombs, M. E., Becker, L. B., & Weaver, D. H. (1975). Measuring the Cumulative Agenda-Setting Influence of the Mass Media. Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association, Houston, Texas. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED120797
McCombs, M. E., & Guo, L. (Eds.). (2014). Agenda-Setting Influence of the Media in the Public Sphere (Vol. 1-2). West Sussex, SXW: John Wiley & Sons.
McCombs, M. E., Shaw, D. L., & Weaver, D. H. (2014). New Directions in Agenda-Setting Theory and Research. Mass Communication and Society, 17, 781-802. doi:10.1080/15295436.2014.964871
Neuman, W. R., Guggenheim, L., Jang, S. M., & Bae, S. Y. (2014). The Dynamic of Public Attention: Agenda-Setting Theory Meets Big Data. Journal of Communication, 64(2), 193-214.
Nisbet, M. C., & Kotcher, J. E. (2009). A Two-Step Flow of Influence? Opinion-Leader Campaigns on Climate Change. Science Communication, 30(3), 328-354.
Protess, D. L., & McCombs, M. (Eds.). (1991). Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking. New Jersy, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Sikanku, E. G. (2008). Inter-Media Agenda-Setting Effects in Ghana: Newspaper vs. Online and State vs. Private. (Master of Science, Ames, Iowa: Iowa State University). Retrieved from https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=16413&context=rtd
Sweetser, K. D., Golan, G. J., & Wanta, W. (2008). Intermedia Agenda Setting in Television, Advertising, and Blogs During the 2004 Election. Mass Communication and Society, 11(2), 197-216. doi:10.1080/15205430701590267
Tran, H. (2014). Online agenda-setting research methodology (2002-2011). In. New York, NY: Routledge.
Turcotte, J., York, C., Irving, J., Scholl, R. M., & Pingree, R. J. (2015). News Recommendations from Social Media Opinion Leaders: Effects on Media Trust and Information Seeking. Journal of Computer-Mediated Communication, 20(2015), 520-535.
Usher-Layser, N. (2016). Newsfeed: Facebook, Filtering and News Consumption. Phi Kappa Phi Forum, 96(3), 18-21.
Vargo, C. J., & Guo, L. (2016). Networks, Big Data, and Intermedia Agenda Setting: An Analysis of Traditional, Partisan, and Emerging Online U.S. News. Journalism & Mass Communication Quarterly, 94(4), 1031–1055.
Vonbun, R., Königslöw, K. K.-v., & Schoenbach, K. (2016). Intermedia Agenda-Setting in a Multimedia News Environment. Journalism, 17(8), 1054-1073. doi:10.1177/1464884915595475
Weaver, D., Wojdynski, B., McKeever, R., & Shaw, D. (2010). Vertical and or versus? Horizontal communities: Need for orientation, media use and agenda melding. Paper presented at the Annual Convention of the World Association for Public Opinion Research, Chicago, IL. Retrieved from https://bit.ly/2YYU65h
Weaver, D. H. (2007). Thoughts on Agenda Setting, Framing, and Priming. Journal of Communication, 57(1), 142-147. doi:10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x
West, R. L., & Turner, L. H. (2018). Introducing Communication Theory: Analysis and Application (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.