ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า คณะกรสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสารเพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้น

 

ชื่อภาษาไทย (เดิม) : วารสารการสื่อสารมวลชน

ชื่อภาษาอังกฤษ (เดิม): Journal of Mass Communication

 

ISSN (เดิม) : 1906-2591 (Print) 

ISSN (เดิม) : 2673-0545 (Online) 

 

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ดังนี้

ชื่อภาษาไทย (ใหม่): วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

ชื่อภาษาอังกฤษ (ใหม่): Journal of Communication and Integrated Media

ISSN (ใหม่) : 2985-0665 (Print)

ISSN (ใหม่) : 2985-0673 (Online)

 

โดยจะเริ่มปรับเปลี่ยนใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ วารสารปีที่ 11 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2566 เป็นต้นไปยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารค่ะ (ประกาศโดยกองวารสารฯ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : https://drive.google.com/file/d/134gjndX3byokkdddL1zLYx3kD9tdz1Yk/view?usp=sharing)