วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group II

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
-   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน      กำหนดเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน
-   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม   กำหนดเผยแพร่ในเดือน ธันวาคม

ISSN: 2985-0665 (Print)         ISSN: 2985-0673 (Online)

แจ้งการปรับเปลี่ยนชื่อ

2023-06-19

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อวารสารเพื่อให้สื่อถึงขอบเขตเนื้อหาของวารสาร และความเป็นสากลมากขึ้น

 

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสารใหม่ดังนี้

 

ชื่อภาษาไทย (ใหม่): วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

 

ชื่อภาษาอังกฤษ (ใหม่): Journal of Communication and Integrated Media

 

ISSN (ใหม่) : 2985-0665 (Print)

 

ISSN (ใหม่) : 2985-0673 (Online)

อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

2022-10-31

ประกาศ!!! วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน ดังนี้   1. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับผู้เขียนบทความ ฉบับละ 250 บาท 2. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับบุคคลทั่วไป ฉบับละ 350 บาท   **กรณีเป็นผู้เขียนบทความในวารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ คณะจักมอบวารสารให้แก่ผู้เขียนจำนวน 2 เล่ม หากต้องการวารสารฯ เพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มได้ตามอัตราข้อ 1 ข้างต้น

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 20-12-2023

สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เหมาะสม

บุหงา ชัยสุวรรณ, พรรณพิลาศ กุลดิลก, ชัชญา สกุณา, ฐิติรัตน์ เจนศิริรัตนากร

97-127

ดูทุกฉบับ

วารสารการสื่อสารและสื่อบูรณาการ

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group II

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้ และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
-   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน      กำหนดเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน
-   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม   กำหนดเผยแพร่ในเดือน ธันวาคม

ISSN: 2985-0665 (Print)         
ISSN: 2985-0673 (Online)