วารสารการสื่อสารมวลชน

Journal of Mass Communication

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพวารสาร Thai-Journal Citation Index: TCI Group II

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

ISSN: 1906-2591 (Print)         ISSN: 2673-0545 (Online)

อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน

2022-10-31

ประกาศ!!! วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดอัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน ดังนี้   1. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับผู้เขียนบทความ ฉบับละ 250 บาท 2. อัตราจำหน่ายวารสารการสื่อสารมวลชน สำหรับบุคคลทั่วไป ฉบับละ 350 บาท   **กรณีเป็นผู้เขียนบทความในวารสารการสื่อสารมวลชน คณะจักมอบวารสารให้แก่ผู้เขียนจำนวน 2 เล่ม หากต้องการวารสารฯ เพิ่มเติม สามารถซื้อเพิ่มได้ตามอัตราข้อ 1 ข้างต้น

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2022

Thailand’s Ajarn: Tracing Material-Semiotic Relationships in Thai Higher Education

Michael J. Day, Merisa Skulsuthavong, Sara Du Preez, Dylan Scott Low

157-203

ดูทุกฉบับ