“วารสารการสื่อสารมวลชน” เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร
ในสาขาวิชาต่างๆ มากขึ้น

วารสารการสื่อสารมวลชน รับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
-    บทความวิชาการ
-    บทความวิจัย
-    บทปริทัศน์
-    บทวิจารณ์หนังสือ

โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการด้านการสื่อสาร จะครอบคลุมเนื้อหาด้านการสื่อสารมวลชน
วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวเนื่องกับศาสตร์ทางด้านนี้
โดยผลงานนั้นจะต้องได้มาตรฐานตามที่วารสารสื่อสารมวลชนได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ การพิจารณาจะไม่คำนึงถึงสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา หรือศาสนาของผู้เขียน


โดยจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication)
และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด(
Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเอง
โดยมิชอบ (
self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร
(
Simultaneous submission) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะนำต้นฉบับบทความ
เข้าตรวจสอบในโปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนของผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
หากเกิดการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง
ที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งและผู้แต่งร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว

 

วารสารการสื่อสารมวลชน มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่
-   ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน      กำหนดเผยแพร่ในเดือน มิถุนายน
-   ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม   กำหนดเผยแพร่ในเดือน ธันวาคม

วารสารการสื่อสารมวลชนเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ 

ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
โดยเริ่มจัดพิมพ์วารสารการสื่อสารมวลชนปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) 
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน

ประเภทของการ Peer review: double-blind
โดย 1 บทความ มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 3 ท่าน
 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่
 https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/index
และสามารถดูคำแนะนำการจัดทำต้นฉบับบทความได้ที่ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/about/submissions
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (Free of charge)

ISSN: 1906-2591 (Print)
ISSN: 2673-0545 (Online)

ติดต่อสอบถาม

หน่วยบริหารงานวิจัย คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053 - 942703 ต่อ 195 โทรสาร 053 - 942704 หรือ

e - mail: journalmc.cmu@gmail.com

จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ วารสารการสื่อสารมวลชน

2019-06-26

     วารสารการสื่อสารมวลชน Journal of Mass Communication มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานอย่างเคร่งครัด

101.jpg

112.jpg

12.jpg

แบบฟอร์มนำส่งบทความ เพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน

2019-01-14

แบบฟอร์มนำส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารมวลชน
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/2PiqvhE

เปิดรับบทความ

2016-09-06

ขอเชิญชวน นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Journal of Mass Communication Call for Papers
The Faculty of Mass Communication cordially invites scholars, researchers, and graduate students
to submit your scholarly works joining our publication.


ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2564): วารสารการสื่อสารมวลชน

วารสารการสื่อสารมวลชน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564
ISSN: 1906-2591 (Print) ISSN: 2673-0545 (Online)
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-28

ดูเล่มทุกฉบับ