กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2565 และจะแจ้งเปิดรับบทความเพิ่ม กรณีบทความที่ส่งมานั้นขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของวารสาร กอง บก. จะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนหน้านี้ สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ