กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติให้ยกเลิกการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่วารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Journal) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 หรือวารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tcithaijo.org/index.php/liberalartsjournal/issue/view/16615