ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

    วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

-  บุคคลภายนอกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คิดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร ในอัตรา 3,500 บาทต่อบทความ

- กรณีผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นผู้เขียนที่เป็นชื่อแรกและมีปริมาณงานในบทความสูงสุด ให้ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม

  ผู้เขียนจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว หลังจากได้รับการแจ้งผลพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) จากกองบรรณาธิการ ทางวารสารจึงจะดำเนินการส่งบทความให้ผู้่ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานต่อไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารศิลปศาสตร์