วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับบทความที่ส่งเข้ามา (Submissions) ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทางกองบรรณาธิการวารสารจะดำเนินการลบออกจากระบบของวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการตีพิมพ์บทความของวารสารอื่น ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวารสารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 5387 5200 ต่อ 172