เผยแพร่แล้ว: 2022-06-03

ทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์

กัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา*, ธวมินทร์ เครือโสม

1-17

การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในการดำรงชีวิตประจำวัน

สิทธิพร พรอุดมทรัพย์*, ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, พฤทธ์ พิพิธภักดี

60-87

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของประเทศไทย

สมบูรณ์ สาระพัด*, ณิชา เกตุงาม, ทิพย์โกศล หริ่งกระโทก, สกุลทิพย์ อินทร์พิทักษ์, นภาพร หงษ์ภักดี, สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

106-126