การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรผู้ปลูกยางพารา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Main Article Content

วีรยุทธ สมสนุก*
ธนภณ วิมูลอาจ

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา ประเภทยางก้อนถ้วย ในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 100 คน ในอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร อินเทอร์เน็ตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลของต้นทุนที่เกิดขึ้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้วิธีระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) วิธีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และวิธีอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเฉลี่ย (ARR) จากการศึกษาจากพื้นที่เฉลี่ย 14 ไร่ ต้นยางพาราจำนวน 1,100 ต้น และปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 5,548 กิโลกรัมต่อปี พบว่ามีการลงทุนมีต้นทุนตลอดอายุการปลูกยางพาราตั้งแต่ปีที่ 1 – 20 เท่ากับ 934,317 บาท รายได้รวม 1,958,979 บาท เฉลี่ยรายได้รวมต่อไร่ต่อปีเท่ากับ 6,996.35 บาท การลงทุนมีระยะเวลาคืนทุนคือ 9 ปี 8 เดือน 12 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะเท่ากับ 35,152.71 บาท ที่อัตราคิดลดร้อยละ 4 ในส่วนของอัตราผลตอบแทนภายในเป็นร้อยละ 4.71  และอัตราผลตอบแทนทางบัญชีเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 11.93

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กมลชนก แข็งมาก และ สมศักดิ์ เพรียบพร้อม. (2559). การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน ของการลงทุนปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ. (2563). Factsheet สินค้ายางพารา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 27กุมภาพันธ์ 2564, จาก

https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/733333/733333.pdf&title=733333&cate=739&d=0

กวี วงศ์พุฒ. (2542). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพบัญชี.

ชัญญาภัค หล้าแหล่ง. (2559). การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจของภาคใต้. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 36(4), 1-17.

ชัยวัฒน์ สาวเจริญสุข. (2564). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2564-2566: ยางพาราแปรรูป. สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564, จาก

https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rubber/IO/io-rubber-21

ธีรวัจน์ ฤทธิเจริญพัฒน์. (2557). การเปรียบเทียบการลงทุนปลูกยางพาราในพื้นที่ขนาดต่างกันในจังหวัดเลย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

น้ำทิพย์ สิทธิ, สุนันท์ สีสังข์ และ อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ. (2557). การจัดการสวนยางพาราและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

ปิยะราช เตชะสืบ. (2557). ต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน โครงการปลูกผักกุยช่ายปลอดสารพิษเพื่อการค้าในจังหวัดลำปาง. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเนชั่น, บัณฑิตวิทยาลัย.

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์ และ วัชรวี จันทรประกายกุ. (2562). การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจำหน่ายผลผลิตยางพาราในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 14(2), 74-84.

สมนึก เอื้อจิระพงษ์. (2557). การบัญชีต้นทุน: แนวคิดในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ. (2561). ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564, จาก https://sites.google.com/view/buengkandoae/ขอมลพนฐานดานการเกษตร?authuser=0

สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ. (2563). ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดบึงกาฬ. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2564, จาก https://provinfo.opsmoac.go.th/?p=physical

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป). ประวัติยางพารา. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2564, จาก https://www.arda.or.th/kasetinfo/south/para/history/index.php

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ. (2563). ประชากรกลางปี ปีงบประมาณ 2563. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2564, จาก https://bkhdc.moph.go.th/ssjweb/bkdatacenter_v2/web/index.php

สุกฤษตา พุ่มแก้ว, มานพ ทองไทย, สันติ อารักษ์คุณากร และ พะยอม ตอบประโคน. (2560). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประกอบการของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีศึกษา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 12(1), 107-116.

สุวิท บริสุทธิ์, จินดา ขลิบทอง และ เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. (2557). การผลิตยางพาราของเกษตรกรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ. ใน การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุวิมล ศิริวัล. (2557). ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนโครงการปลูกสวนยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยเนชั่น.

อนุมาน จันทวงศ์. (2558). สมการการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราของเกษตรกร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 21(1), 223-245.

อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์. (2559). การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

อินทิรา สุวรรณดี, ภัทรวดี พิมโกทา, พรทิวา ทมถา, สุพรรษา อามาตย์สมบัติ, อัจฉราภรณ์ บุตรภักดี และ หทัยกาญจน์ เวียงหลวง. (2563). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาร้าแปรรูป : กรณีศึกษา กลุ่มแจ่วบอง OTOP 3 ดาว บ้านหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (รายงานการวิจัย). อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

Abolagba, E. O., & Giroh, D. Y. (2006). Constraints to sustainable development of rubber industry in Nigeria: A case study of Delta State. Moor Journal of Agricultural Research, 7(1), 42 - 48.

Adhikari, P., Dhungana, S., Poudel, M., Paudel, S., Thapa K., Bidari, A & Manandhar, R. (2020). Economics of rubber production in Jhapa, Nepal. Journal of Agriculture and Natural Resources, 3(1), 198-208.

Ashokkumar, K. (2020). Cost and return analysis of natural rubber plantations in Pathanamthitta District in Kerala. Mudra: Journal of finance and accounting, 7(1), 98-110.

Koh, A., Ang, S. K., Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2014). Financial Management Theory and Practice. Singapore: Cengage Learning Asia.