ISSN 2286-6809 (Print)
ISSN 2651-1819 (Online)

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article) โดยมีวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ ดังนี้
                   1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทางศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน และการธนาคาร
                   2.  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ

โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมหัวข้อทางด้านการบริหารและการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว

Template การเขียนบทความวิจัย

- แบบเสนอต้นฉบับ (ไทย)

Manuscript submission form

- คำแนะนำและการจัดเตรียมต้นฉบับ

- คู่มือการใช้งานงานระบบ ThaiJO (สำหรับผู้แต่ง)

*** ผู้ส่งบทความกรุณาจัดทำแบบเสนอต้นฉบับ และจัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด

การกำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะบทความ

2021-08-28

ตั้งแต่วันที่  20  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป  บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความละ 3 ท่าน  ในรูปแบบ Double-Blind  และจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง  

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-03

ทัศนคติและแนวทางการพัฒนาขนมไทยในประเทศสิงคโปร์

กัญญ์ญาณัฐ จึงพัฒนา*, ธวมินทร์ เครือโสม

1-17

การพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในการดำรงชีวิตประจำวัน

สิทธิพร พรอุดมทรัพย์*, ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส, พฤทธ์ พิพิธภักดี

60-87

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ ในนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ของประเทศไทย

สมบูรณ์ สาระพัด*, ณิชา เกตุงาม, ทิพย์โกศล หริ่งกระโทก, สกุลทิพย์ อินทร์พิทักษ์, นภาพร หงษ์ภักดี, สืบพงศ์ หงษ์ภักดี

106-126

ดูทุกฉบับ

ISSN 2286-6809 (พิมพ์)
ISSN 2651-1819 (ออนไล์)