ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

   คณบดีคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรณาธิการ

   ดร.กนกกานต์  เทวาพิทักษ์ คุคค์

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  พันธเสน

สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภจิต  มโนพิโมกษ์

College of Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University

ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร  จวงตระกูล

School of Global Business, Far East University

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี  วัฒนศิริเวช

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี  บุญดาว

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.นรา  หัตถสิน

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  คำพุกกะ

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ธวมินทร์  เครือโสม

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว  แถมเงิน

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สิริรัตน์  ชอบขาย

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราจิตร  แสงสว่าง 

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายดุสิต  จักรศิลป์

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ฝ่ายจัดการวารสาร

นางอลิสา  เลขะวัฒนะ

นายอนุชิต  สิงห์คำ   

นายธนวัฒน์  อินทวงศ์