ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

   คณบดีคณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

บรรณาธิการ

   ดร.กนกกานต์  เทวาพิทักษ์ คุคค์

 

กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย

พันธเสน

สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม

ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อารี

วิบูลย์พงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์

โรจนกิจอำนวย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                               

ศาสตราจารย์ (พิศิษฐ์) ดร.จำเนียร

จวงตระกูล

บริษัท ศูนย์กฏหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี

เจริญวานิช

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์

พรหมสุวรรณ

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย

พรลภัสรชกร

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี

วัฒนศิริเวช

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง

แม่นมาตย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร 

ทองใบ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์มันทนา 

สามารถ

นักวิชาการอิสระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา 

อิสระวรวาณิช

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ 

ไตรภพสกุล

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร 

ใจเก่งกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิพัฒน์

จูฑา

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี

บุญดาว 

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย

อันพิมพ์

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ธรรมวิมล

สุขเสริม

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.นรา

หัตถสิน

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.ธวมินทร์

เครือโสม

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ฝ่ายจัดการวารสาร

นางอลิสา

เลขะวัฒนะ

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายอนุชิต

สิงห์คำ

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายธนวัฒน์

อินทะวงค์

คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี