บทบรรณาธิการ

มนุษยสังคมสารขอส่งสาร    

อวยพรชัยให้ทุกท่านนั้นสุขี

ปีใหม่มาสัมฤทธิ์ใจให้โชคมี

วิจัยดีมีผลงานทุกท่านเทอญ

 “มนุษยสังคมสาร” ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563  ฉบับนี้เป็นฉบับ  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอมอบกลอนเป็นพรชัยให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจงทุกประการ

ในฉบับส่งท้ายปี 2563 ฉบับนี้  บทความทั้ง 11 บทที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ยังคงรักษาความเข้มข้นและทรงไว้ถึงมาตรฐานด้านวิชาการทุกประการ โดยบทความทั้งหมดผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และมีค่าเฉลี่ยของดัชนีความซ้ำซ้อนของบทความอยู่ระหว่างร้อยละ 0-5

จำนวน 11 บทความใน “มนุษยสังคมสาร”  ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความ 1) ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 บทความ 2) ด้านดนตรี จำนวน 1 บทความ 3) ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 2 บทความ 4) ด้านนิติศาสตร์ จำนวน 1 บทความ 5) ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 บทความ 6) ด้านการศึกษา จำนวน 3 บทความ  7) ด้านภาษา จำนวน 1 บทความ และ 8) ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 บทความ ซึ่งบทความทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความทั้งหมดก็ได้ผ่านการพิชญพิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในส่วนภาพปกของวารสารฉบับนี้ได้นำมาจากบทความชื่อ “พีรพงศ์ เสนไสย: แนวทางการออกแบบการแสดงแสง สี เสียง ประกอบจินตภาพ” ซึ่งเป็นบทความที่สะท้อนถึงศิลปะการแสดงที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “พีรพงศ์ เสนไสย”

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์ทั้ง 11 บทความ และผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับนี้ รวมถึงผู้อ่านและผู้สนใจใน “มนุษยสังคมสาร” ทุกๆ ท่าน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความไว้วางใจทางวิชาการจากทุกท่านด้วยการส่งผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “มนุษยสังคมสาร” ในฉบับต่อๆ ไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

 บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 30-12-2020