วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560

 

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

         ในปีที่ 14 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังคงดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฎิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยและนักวิชาการสายมนุษยศาสตร์

          วารสารฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย ด้านภาษา ได้แก่ 1) บทความเรื่อง สำนวนและความเปรียบ: กลวิธีการแปล ที่ปรากฏในวรรณกรรมแปลเรื่อง “แฮรี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์” และ 2) บทความเรื่อง การสร้างคำใหม่ ในภาษาไทยถิ่นในสถานการณ์ที่มีการสัมผัสภาษา ด้านวรรณคดี ได้แก่ 1) บทความเรื่อง แนวคิดพุทธธรรมและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดพุทธธรรมในวรรณกรรมเรื่อง “แนวทางแห่งความสุข” ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ 2) บทความเรื่อง A Reflection of Jean Piaget’s Cognitive Development Theory In The Adolescent Character of Katniss Everdeen In The Hunger Games Trilogy ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1) บทความเรื่อง ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ ด้านไวยากรณ์กับทักษะการอ่านและการเขียน และ 2) บทความเรื่อง กลวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกงานเขียนทางวิชาการ: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

          นอกจากนี้ยังนำเสนอบทแนะนำหนังสือเรื่อง “25 ปีต่อมา...ความหดหู่ของชีวิตอย่างที่มันไม่ควร จะเป็น” โดย อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          คณะผู้จัดทำวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

                             บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-12