วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Published: 2019-02-12

Lexical Creation in Tai Dialects in Language Contact Situations

พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

1-15

Ability and the Relationships between Grammar Ability, Reading and Writing Skills

กาโสม หมาดเด็น, นิสากร จารุมณี

33-46

Idioms and Comparative Statements: The Translation Strategies in “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”

ประทุมเพชร แซ่อ๋อง, พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, อุษา พัดเกตุ

61-72

A Reflection of Jean Piaget’s Cognitive Development Theory in The Adolescent Character of Katniss Everdeen in The Hunger Games Trilogy

ธิติสรร พึ่งกัน, อุษา พัดเกตุ, พรวีร์ ทันนิเทศ

73-88