ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์กับทักษะการอ่านและการเขียน

Main Article Content

กาโสม หมาดเด็น
นิสากร จารุมณี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาระดับความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์กับทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้วิจัยใช้ตารางการกำหนดขนาดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ จำนวน 370 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งครอบคลุม ความรู้ไวยากรณ์ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน โดยอิงเกณฑ์การทดสอบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{X} ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านไวยากรณ์ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ 2) ระดับความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ