แนวคิดพุทธธรรมและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดพุทธธรรม ในวรรณกรรมเรื่อง

Main Article Content

กาญจนา ต้นโพธิ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเสนอแนวคิดพุทธธรรมและกลวิธีการนำเสนอแนวคิดพุทธธรรมในวรรณกรรมเรื่อง "แนวทางแห่งความสุข" ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดพุทธธรรมทั้งสิ้น 8 ข้อ ได้แก่ การมีสติ    การทําหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ การปล่อยวาง การมองแต่แง่ดี ความรักความเมตตา ความพอเพียง ความเพียรและความเสียสละ ซึ่งแนวคิดพุทธธรรมที่ปรากฏนั้นล้วนมีคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดี ในด้านกลวิธีการนำเสนอแนวคิดพุทธธรรมพบว่ามี 4 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอแนวคิดด้วยนิทาน กลวิธีการนำเสนอแนวคิดด้วยการอธิบาย กลวิธีการนำเสนอแนวคิดด้วยความเปรียบ และกลวิธีการนำเสนอแนวคิดด้วยการยกตัวอย่าง  ซึ่งกลวิธีเหล่านี้ช่วยให้การนำเสนอแนวคิดพุทธธรรมชัดเจนและเข้าใจง่าย ผู้อ่านจึงสามารถเข้าใจความหมายสารสำคัญของเรื่องราวได้เป็นอย่างดี

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ

References

กันทิยา ธานี และ ปฐม หงษ์สุวรรณ. (2556). แนวคิดคุณธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมชุดด้วยรักบันดาล... นิทานสีขาว ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) หน้า 60.

กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2547). ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย. พิมพ์ครั้งที่14. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย รามคำแหง.

_______. (2550). วรรณคดีวิจารณ์. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ธัญญา สังขพันธานนท์. (2539). วรรณกรรมวิจารณ์. กรุงเทพฯ: นาคร.

ประภาศรี สีหอำไพ. (2535). พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพฯ: โครงการตำราวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.. (2545). การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.

พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2552). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

สมปราชญ์ อัมมะพันธ์. (2529). หลักการพูด. พิมพ์ครั้งที่ 5. ปัตตานี: โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). คำประกาศของคณะกรรมการการตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2550, อ้างถึงใน อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2558). แนวทางแห่งความสุข. กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง.

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2558). แนวทางแห่งความสุข. กรุงเทพฯ: ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง.