สำนวนและความเปรียบ: กลวิธีการแปลที่ปรากฏในวรรณกรรมแปล เรื่อง “แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์”

Main Article Content

ประทุมเพชร แซ่อ๋อง
พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์
อุษา พัดเกตุ

บทคัดย่อ

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลสำนวน และความเปรียบที่ปรากฏในวรรณกรรมแปลเรื่อง “แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์” ผลการศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปล ปรากฏสำนวนและความเปรียบจำนวน 100 สำนวน โดยแบ่งเป็น 1) กลวิธีการแปลแบบเอาความ 51 สำนวน 2) กลวิธีการแปลแบบตรงตัว 27 สำนวน และ 3) กลวิธีการแปลแบบเทียบเคียงสำนวน 22 สำนวน 

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ