ภาพสะท้อนทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของ ฌอง เพียเจต์ ในตัวละครวันรุ่น แคตนิส เอฟเวอร์ดีน ในนวนิยายไตรภาคชุด เดอะ ฮังเกอร์เกมส์

Main Article Content

ธิติสรร พึ่งกัน
อุษา พัดเกตุ
พรวีร์ ทันนิเทศ

บทคัดย่อ

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของตัวละคร แคตนิส เอฟเวอร์ดีน ซึ่งเป็นตัวละครหลักในนวนิยายไตรภาคชุด เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ ของซูซาน คอลลินส์ โดยใช้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของฌอง เพียเจต์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแคตนิสถ่ายทอดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาตามกรอบทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ได้ครบในทุกแง่มุม โดยผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ เช่น การตั้งสมมติฐาน การคิดถึงความน่าจะเป็น การทดลองเพื่อสังเกตผล เป็นต้น นอกจากนี้ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของแคตนิสชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในลานต่อสู้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้แคตนิสมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเพื่อเอาตัวรอดจากภยันตรายต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตัวละครแคตนิส อาจจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่รวดเร็วและเด่นชัดเกินกว่าวัยรุ่นทั่วไปในโลกแห่งความจริง เนื่องจากว่าเธอถูกสร้างให้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายมากกว่าที่วัยรุ่นโดยทั่วไปพบเจอในความเป็นจริง

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ