ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

          วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 18 ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ และด้านภาษาและวรรณกรรม

          บทความทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีทั้งบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1. ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 2. Curriculum Development and Evaluation: An English Training Module for Promoting Sustainable Tourism for Local Tour Guides in Tha Sa La Subdistrict Municipality, Chiang Mai Province 3. Exploring Teacher Agency in Technology-Mediated EFL Instruction in the Lower Northern Region of Thailand และ 4. Error Analysis of English Relative Clauses in Argumentative Essays Written by Thai EFL Learners ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ 1. การยืมภาษาอังกฤษในหมวดหมุ่คำเรียกชิ้นส่วนรถยนต์ภาษาไทยจากมุมมองเชิงบูรณาการ 2. พยัญชนะเสียงยาวภาษาอาหรับในการอ่านอัลกุรอาน: การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาอัตภาค และ 3. ภาพแทนหญิงชาวไทยภูเขาในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยปี พ.ศ. 2498-2559 และด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ แนวคิดในการแสดงของงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ในปี พ.ศ.2530-2560

          ในปีนี้ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำวารสารมีประสิทธิภาพและเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นวารสารออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ หากท่านมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ คณะผู้จัดทำวารสารฯ ยินดีน้อมรับและปรับปรุงเพื่อให้วารสารฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 อย่างมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-27

ภาพแทนหญิงชาวไทยภูเขาในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยปี พ.ศ. 2498-2559

สุพัชริณทร์ นาคคงคำ, กาญจนา วิชญาปกรณ์

52-67