การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในคุณานุประโยคภาษาอังกฤษในเรียงความ เชิงโต้แย้งโดยผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

Main Article Content

มานะ เติมใจ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณานุประโยคภาษาอังกฤษในเรียงความเชิงโต้แย้งซึ่งเขียนโดยผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ 1) ความถี่ในการใช้คุณานุประโยค 2) ความถี่ในการใช้คุณานุประโยคตามแนวคิดลำดับการเข้าถึงนามวลี 3) ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้คุณานุประโยค และ 4) ความถี่ของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณานุประโยค ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 22 คน เครื่องมือการวิจัยได้แก่ ข้อสอบปลายภาควิชาการเขียนเรียงความ ผลการวิจัยพบว่า 1) มีการใช้คุณานุประโยคแบบเจาะจงมากกว่าแบบไม่เจาะจง 2) มีการใช้คุณานุประโยคสามประเภทตามแนวคิดลำดับการเข้าถึงนามวลี 3) ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการใช้คุณานุประโยคแบบเจาะจง ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา การละกริยาหลักในคุณานุประโยค และการใช้กริยาวลีในคุณานุประโยคไม่ถูกต้อง ขณะที่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการใช้คุณานุประโยคแบบไม่เจาะจง ได้แก่ การละจุลภาคในคุณานุประโยคแบบไม่เจาะจง และการใช้ประพันธสรรพนาม “that” ในคุณานุประโยคแบบไม่เจาะจง และ 4) มีการใช้คุณานุประโยคชนิดที่ปรากฏแทรกกลางประโยคหลักผิดมากกว่าคุณานุประโยคชนิดที่ปรากฏท้ายประโยคหลัก

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

Alotaibi, A. M. (2016). Examining the learnability of English relative clauses: Evidence of Kuwaiti EFL learners. English Language Teaching, 9(2), 57-65.

Amornwongpeeti, A., & Pongpairoj, N. (2012). Acquisition of L2 English restrictive relative clauses by L1 Thai speakers: A case of the failed functional features hypothesis. Thoughts, 1, 42-68.

Amornwongpeeti, A., & Pongpairoj, N. (2014). The acquisition of English restrictive and non-restrictive relative clauses by L1 Thai learners. NIDA Journal of Language and Communication, 19(21), 1-54.

Bao, X. (2015). Senior high school students’ errors on the use of relative words. English Language Teaching, 8(3), 137-154.

Cho, D. W., & Lee, K. (2016). English relative clauses in science and engineering journal papers: A comparative corpus-based study for pedagogical purposes. Ampersand, 3, 61-70.

Chuenchaichon, Y. (2019). An analysis of syntactic complexity used in essay writing produced by EFL writers. Journal of Humanities, Naresuan University, 16(2), 1-19.

Deveci, T., & Nunn, R. (2018). The use of relative clauses in humanities and social sciences research articles: A case study. Linguistics and Literature Studies, 6(1), 17-26.

Erdogan, A. (2005). Use of English relative clauses by Turkish learners: A study of errors. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 22-28.

Hewings, M. (2008). Advanced grammar in use (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Ka-kan-dee, M., & Kaur, S. (2014). Argumentative writing difficulties of Thai English major students. West East Journal of Social Sciences, 3(2), 56-70.

Keenan, E. L., & Comrie, B. (1977). Noun phrase accessibility and universal grammar. Linguistic Inquiry, 8(1), 63-99.

Kuno, S. (1974). The position of relative clauses and conjunctions. Linguistic Inquiry, 5(1), 117-136. Kusdianty, S. R. (2016). The analysis of students’ error in using relative clause. Indonesian EFL Journal, 2(1), 60-70.

Martell, T. (2017). Communication in modern society. New York: Prentice Hall.

Mclean, S. (2016). The road fatalities. Boston: Longman.

Murphy, R. (2012). English grammar in use (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Nettle, M., & Hopkins, D. (2003). Developing grammar in context. Cambridge: Cambridge University Press.

Oshima, A., & Hogue, A. (2014). Longman academic writing series 4: Paragraphs to essays (5th ed.). New York: Pearson Education.

Phoocharoensil, S. (2009). A study of English relative clauses in the interlanguage of Thai EFL learners. Doctoral dissertation, Chulalongkorn University.

Phoocharoensil, S. (2016). Typical errors in L1-Thai speakers’ English relative clauses. The International Journal of Learner Diversity and Identities, 23(4), 49-57.

Phoocharoensil, S., & Simargool, N. (2009). Language universal and transfer in interlanguage relative clauses. Thoughts, 1, 53-74.

Phoocharoensil, S., & Simargool, N. (2010). English relativization and learners’ problems. Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 14(1), 109-129.

Termjai, M. (2013). Learner errors and L1 transfer in production of English relative clauses by fourth-year English majors at Naresuan University. Master’s thesis, Naresuan University.

Termjai, M., & Cedar, P. (2013). Learner errors in production of subject and direct object relative clauses in English: A case study of Naresuan University students. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 8(2), 375-387.