การศึกษาความเป็นตัวแทนของครูในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

Main Article Content

ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

บทคัดย่อ

แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครือข่ายสังคมได้ถูกนำมาปรับใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในบริบทการศึกษาไทยในทุกระดับชั้น ความเป็นตัวแทนของครูในด้านประสบการณ์ การตัดสินใจ และแนวการสอนเกี่ยวการใช้เครื่องมือเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกศึกษาเท่าที่ควร งานวิจัยนี้ศึกษาการรับรู้ของครูด้านความเป็นตัวแทนของครูในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบสอบถามเกี่ยวกับมิติของความเป็นตัวแทนในสามด้านได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปใช้กับผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 81 คนซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นตัวแทนของครูในการเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันที่มีทั้งข้อจำกัดภายนอกและขาดการสนับสนุน และพบว่าครูได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับแนวคิดการสอนในปัจจุบันของตนเองและเลือกเครื่องมือที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

Beauchamp, C. & Thomas, L. (2009). Understanding teacher identity: An overview of issues in the literature and implications for teacher education. Cambridge Journal of Education, 39(2), 175-189.

Biesta, G., Priestley, M., & Robinson, S. (2015). The role of beliefs in teacher agency. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 21(6), 624-640.

Biesta, G., & Tedder, M. (2006). How is agency possible? Towards an ecological understanding of agency-as-achievement (Working Paper 5). Exeter: The Learning Lives Project.

Calvert, L. (2016). Moving from compliance to agency: What teachers need to make professional learning work. Oxford, OH: Learning Forward and NCTAF.

Chigona, A., Chigona, W., & Davids, Z. (2014). Educators’ motivation on integration of ICTs into pedagogy: case of disadvantaged areas. South African Journal of Education, 34(3), 1-8.

Cheng, P.L. (2017). Professional learning community (PLC): Technology integration at a Title I elementary school. Doctoral dissertation, Education Department, San Jose State University. doi: 10.31979/etd.58wj-dk5q.

Chomphuchart, N. (2013). Multiliteracies, technology and English language teaching and learning. University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 33(2), 214-228.

Duff, P. A. (2012). Identity, agency, and second language acquisition. In A.Mackey & S.M. Gass (Eds.), Handbook of second language acquisition (pp. 410–426). London: Routledge.

Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. Random House Digital, Inc.

Emirbayer, M., & Mische, A. (1998). What is agency? American Journal of Sociology, 103(4), 962 -1023.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: the final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25-39.

Fullan, M. (2001). Changing forces: The sequel. London: Falmer Press.

Gandhi, H.K., & Lynch, R. (2017). A comparative study of teachers’ knowledge of common ICT software, their perceptions towards using ICT and their perceived self-confidence in integrating ICT in their classes according to gender in two international schools in Thailand. Scholar, 8(2), 78-93.

Gil-Flores, J., Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: The role of teacher characteristics and school infrastructure. Computers in Human Behavior, 68, 441-449.

Harré, R., & Slocum, N. (2003). Disputes as complex social events. Common Knowledge, 9(1), 100–118.

Hegelheimer, V. (2006a): When the technology course is required. In Levy, M. & Hubbard, P. (Eds.) Teacher education in CALL. Philadelphia: John Benjamins, 117-133.

Hegelheimer, V. (2006b). Helping ESL writers through a multimodal, corpus-based, online grammar resource. CALICO Journal, 24(1), 5-32.

James, P. T. (2008). Academic staff perceptions of ICT and e-learning: A Thai HE case study, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4), 36-45.

Johnson, K. E. (2015). Reclaiming the Relevance of L2 Teacher Education. Modern Language Journal, 99, 515-528.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Kalaja, P., Barcelos, A. M. F., Aro, M., & Ruohotie-Lyhty, M. (2015). Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching. New York: Springer.

Larson, L.C. (2008). Electronic reading workshop: Beyond books with new literacies and instructional technologies. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(2), 121-131.

Levin, T., & Wadmany, R. (2008). Teachers’ views on factors affecting effective integration of information technology in the classroom: Developmental scenery. Journal of Technology and Teacher Education, 16(2), 233-263.

Loo, D. B., Trakulkasemsuk, W., & Zilli, P. J. (2017). Examining narratives of conflict and agency: Insights into non-local English teacher identity. The Journal of AsiaTEFL, 14(2), 292-306.

Mahmud, M.M. (2018). Technology and language–what works and what does not: A meta-analysis of blended learning research. The Journal of AsiaTEFL, 15(2), 365-382.

Meirink, J. A., Meijer, P., Verloop, N., & Bergen, T. C. M. (2009). Understanding teacher learning in secondary education: The relations of teacher activities to changed beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 25, 89–100.

Ngarmpornchai, A., & Adams, J. (2016). Students’ acceptance and readiness for E-learning in Northeastern Thailand. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13, 1-13.

Pilot, A. (2007). The teacher as a crucial factor in curriculum innovation, the case of Utrecht University. In Proceeding of Teaching and Learning according and after Bologna, at the Swiss Federal Institute of Technology (pp.1-19). Zurich, Switzerland.

Priestley, M. (2011). Schools, teachers and curriculum change: A balancing act? Journal of Educational Change, 12, 1-23.

Priestley, M. Biesta, G., & Robinson, S. (2013). Teachers as agents of change: Teacher agency and emerging models of curriculum. In M. Priestley & G. Biesta (Eds), Reinventing the curriculum: New trends in curriculum policy and practice (pp. 187-206). London: Bloomsbury Academic.

Priestley, M., Edwards, R., Priestley, A., & Miller, K. (2012). Teacher agency in curriculum making: Agents of change and spaces for maneuver. Curriculum Inquiry, 42, 191-214.

Ruohotie-Lyhty, M. (2013). Struggling for a professional identity: Two newly qualified language teachers' identity narratives during the first years at work. Teaching and Teacher Education, 30, 120-129.

Rogers, R., & Wetzel, M. M. (2013). Studying agency in literacy teacher education: A layered approach to positive discourse analysis. Critical Inquiry in Language Studies, 10(1), 62-92.

Saowapon, C., Laohajaratsaeng, T., Thammajinda, R., & Singharajwarapan, S. (2001). Education reform and e-learning in Thailand. Retrieved on December 14, 2019, from http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/2428376.pdf

Schulz, R., Isabwe, G.M., & Reichert, F. (2015). Ethical issues of gamified ICT tools for higher education. IEEE Conference on e-Learning e-Management and e-Services (IC3e), 27-31.

Suwannasom, T. & Novio, E.B. (2014). Faculty perceptions of roles in a blended language learning environment. ThaiTESOL Journal, 27(1), 65-82.

Suwannasom, T. & Catane, N. G. (2016). Exploring university students’ attitudes and strategies in a blended English language learning environment. Khon Kaen University International Journal of Humanities & Social Sciences, 6(1), 10-31.

Tanakachane, T. (2005). Factor Affecting ICT Integration into ELT in Nakhon Ratchasima Vocational Education Institutes. Master’s Thesis, Suranaree University of Technology.

van Driel, J., Beijaard, D., & Verloop, N. (2001). Professional development and reform in science education: the role of teachers’ practical knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 38, 137-158.

van Lier, L. (2007). Action-based teaching, autonomy, and identity. Innovation in Language Teaching and Learning, 1, 46-65.

Vibulphol, J. (2004). Beliefs about language learning and teaching approaches of pre-service EFL teachers in Thailand, Doctoral dissertation, Oklahoma State University.

York-Barr, J., & Duke, K (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of Educational Research, 74(3), 255–316.

Yunus, M. M., Nordin, N., Salehi, H., Embi, M. A., & Salehi, Z. (2014). Future of ICT as a pedagogical tool in ESL teaching and learning. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 7(4), 764-770.

Zhao, Y., Pugh, K., Sheldon, S., & Byers, J. L. (2002). Conditions for classroom technologyinnovations. Teachers College Record, 104(3), 482-515.

Zhao, Y., & Frank, K. (2003). Factors Affecting Technology Uses in Schools: An Ecological Perspective. American Educational Research Journal, 40(4), 807-840.