การยืมภาษาอังกฤษในหมวดหมู่คำเรียกชิ้นส่วนรถยนต์ภาษาไทย จากมุมมองเชิงบูรณาการ

Main Article Content

อัญชลี วงศ์วัฒนา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการยืมภาษาอังกฤษในหมวดหมู่คำเรียกชิ้นส่วนรถยนต์ภาษาไทยและลักษณะปริชานที่สัมพันธ์กัน โดยมีข้อมูลเป็นคำเรียกชิ้นส่วนรถยนต์จำนวน 1,000 คำ และมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์บนพื้นฐานเชิงบูรณาการจากทฤษฎีการแปลและภาษาศาสตร์ปริชาน ผลการศึกษาพบกลวิธีการยืมภาษา 4 ลักษณะได้แก่ การยืมตรง การยืมแปล การยืมสร้าง และการยืมความคิด ซึ่งในบรรดาจำนวนคำทั้งหมดปรากฏเป็นคำที่มีการยืมปะปนมากกว่าหนึ่งวิธีมากที่สุด ถัดไปเป็นการยืมแปล การยืมสร้าง การยืมตรง และการยืมความคิด ตามลำดับอย่างทิ้งห่าง โดยมีการกระจายของการยืมแปลมากที่สุดเช่นกัน ลักษณะปริชานที่สัมพันธ์กับกลวิธีการยืมภาษาได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรมซึ่งภาษาอังกฤษมีในระดับน้อย ทำให้การยืมภาษาไม่ค่อยมีปัญหาสอดคล้องกับจำนวนการยืมตรงซึ่งมีเป็นจำนวนน้อย

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย

References

นัฐยา บุญกองแสน. (2542). การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยกับทัศนคติทางภาษาของบุคคลต่างชั้นอาชีพ. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัญชลี สิงห์น้อย. (2548). คำนามประสม: ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างคำไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัญชลี สิงห์น้อย. (2548). สากลลักษณ์และเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรม: สิ่งอำนวยและอุปสรรคในการสัมผัสภาษา. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(1), 1-14.

อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา. (2563). ระบบคำเรียกชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ไทยในมุมมองภาษาศาสตร์ ปริชาน. วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(3), 31-48.

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2547). วิวัฒนาการของการยืมคำและการบัญญัติศัพท์ในสังคมไทย. วารสารอักษรศาสตร์, 33(1), 185–212.

Deignan, Alice and Liz Potter. (2004). A corpus study of metaphors and metonyms in English and Italian. Journal of Pragmatics, 36, 1231–1252.

GivÓn, Talmy. (2001). Syntax I. Amsterdam/Philadelphia, U.S.A: John Benjamins Publishing Company.

Kövecses, Zoltán. (2000). Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Zoltán. (2002). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Kövecses, Zoltán. (2005). Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses, Zoltán. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. New York: Oxford University Press.

Kövecses, Zoltán. (2015). Where Metaphors Come From: Reconsidering Context in Metaphor. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, George. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lakoff, George. (1993). “Women, fire, and dangerous things” The importance of Categorization. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, George and Mark Johnson. (1980). Metaphor We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff, George and Mark Johnson. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.

Lakoff, George and Mark Turner. (1989). More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.

Lingladies4loanwords. (2011). Loanword classification tree 3.gif. Retrieved from en.wikipedia.org › wiki › Loanword

Newmark, Peter. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall.

Ruiz de Mendoza, Francisco José. (2000). The role of mappings and domains in understanding metonymy. In Barcelona, A. (Ed.), Metaphor and Metonymy at the Crossroads. (pp. 109-132). Berlin: Mouton do Gruyter.

Ruiz de Mendoza, Francisco José and Lorena Pérez Hernández. (2001). Metonymy and the grammar: motivation, constraints, and interaction. Language & Communication, 21, 321-357.

Ruiz de Mendoza, Francisco José and Francisco Santibáñez Sáenz. (2003). Content and formal cognitive operations in construing meaning. Rivista di Linguistica, 15(2), 293-320.

Warren, Beatrice. (1999). Aspects of referential metonymy. In Panther, K. U., and Radden, G (Eds.), Metonymy in Language and Thought. (pp. 121–138). Amsterdam: John Benjamins.

Wongwattana, Unchalee S. (Forthcoming). Auto-part terms in Thai: An analysis in cognitive-communicative semantics. Manusya: The Journal of Humanities.

Zakhir, Marouane. (2009). Translation procedures. In Zainurrahman (Ed.), The Theories of Translation: From History to Procedures. (pp. 114-119).