ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 17 หลังจากการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 การดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความท้าทาย ด้วยจำนวนบทความที่มีผู้สนใจส่งมาเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์มากขึ้น ควบคู่กับการรักษาคุณภาพของวารสารฯ ให้เป็นมาตรฐาน คณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งขอขอบคุณสมาชิกและผู้อ่านที่ให้ความสนใจวารสารฯ เสมอมา

วารสารฉบับนี้รวบรวมบทความทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา ประกอบไปด้วย ด้านภาษาและวรรณคดี ได้แก่ “อิสระแห่งกวี” ในนิราศภูเขาทอง และนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ กลวิธีทางภาษาในเพลงพูดที่แสดงอัตลักษณ์ของคนไทยถิ่นใต้ การศึกษาวิเคราะห์คำพ้อง: กรณีศึกษาเปรียบเทียบภาษาเขมรกับภาษาไทย พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร: ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ ระบบคำเรียกชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ไทยในมุมมองภาษาศาสตร์ปริชาน ด้านศาสนา ได้แก่ จากปราสาทศพสู่ธรรมมาสน์ล้านนา และด้านดนตรี ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอนแฮกึมในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ทั้งนี้ หากท่านมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ คณะผู้จัดทำวารสารฯ ยินดีน้อมรับและปรับปรุงเพื่อให้วารสารฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 อย่างมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

บรรณาธิการ

 

 

 

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-28

กลวิธีทางภาษาในเพลงพูดที่แสดงอัตลักษณ์ของคนไทยถิ่นใต้

นพวรรณ เมืองแก้ว, ชวาลิน เพ่งบุญ, อัสมา ทรรศนะมีลาภ, ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์

15-30

จากปราสาทศพสู่ธรรมาสน์ล้านนา

พระพีร์ญาภพพ์ ธารพนาลี, พระครูประวิตรวรานุยุต, พระครูพิพิธสุตาทร

49-60