Published: 2020-10-31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ พลบุตร, กมลทิพย์ พลบุตร

57-68

แนวทางการพัฒนาตลาดสินค้านำเข้ามือสอง กรณีศึกษาตลาดนัดมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Usanee Au Promsriya, ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ, ฟาริดา เอ็ลลาฮี, ชฎาภรณ์ สวนแสน

116-127