เผยแพร่แล้ว: 2015-01-15

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุริยัน พรมจำปา, อนุศักดิ์ เกตุสิริ, พงษ์ธร สิงห์พันธ์

8-13

การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนโดยใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านตราดตวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สมหมาย ปะติตังโข, พิสมัย ประชานันท์, กิ่งแก้ว ปะติตังโข, สมศักดิ์ จีวัฒนา, นงลักษณ์ ทองศรี, นวมินทร์ ประชานันท์

68-77