เผยแพร่แล้ว: 2013-01-15

การศึกษาวัจนกรรมข้ามวัฒนธรรมในธุรกิจโรงแรม

จันทร์สุดา บุญตรี, นวมินทร์ ประชานันท์, สุธามาศ คชรัตน์

8-19

ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระหว่าง ปี พ.ศ. 2468-2550

บัญชา นวนสาย, ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, อาลัย จันทร์พาณิชย์, อภิราดี จันทร์แสง

42-49

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครปฐม

สรัญพัทธ์ เอี๊ยวเจริญ, ปภาวดี มนตรีวัต, ราณี อิสิชัยกุล

50-60

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาของ เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ, วิชัย วงษ์ใหญ่, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, สงวนพงศ์ ชวนชม

84-95

แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

เจตนิพัทธ์ ชูช่วย, ธีระ รุญเจริญ, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, ศรุดา ชัยสุวรรณ

96-107