เผยแพร่แล้ว: 2012-07-15

พัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง โมลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

จันทร์ทิพย์ ประสารดี, ชูเกียรติ จารัตน์, สมหมาย ปะติตังโข

17-24