PCFM  Vol.6  No.1

มกราคม - มีนาคม 2566

เนื้อหาในเล่ม

นิพนธ์ต้นฉบับ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกรดยูริกในเลือดสูงและระดับความดันโลหิตสูงในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ ในตำรวจที่เข้ารับการรักษาและการตรวจสุขภาพ

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝังเข็มด้วยเลเซอร์กำลังต่ำกับการฝังเข็มแบบจีน ในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังชนิดไม่เจาะจง

ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจอมทอง

การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลภายใน 30 วันของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์ในจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจสอบความไวและความจำเพาะของแบบประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานฉบับภาษาไทยและแบบวัดความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานฉบับภาษาไทยในเขตเมือง

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาแอสไพรินในการป้องกันแบบปฐมภูมิต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

ความสัมพันธ์ของระยะการป่วยเป็นเบาหวานและการควบคุมระดับน้ำตาลต่อการเกิดภาวะจอตาผิดปกติจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลศรีสะเกษ

เผยแพร่แล้ว: 2023-03-30

ผลลัพธ์ของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจอมทอง

รุ่งนภา คำตุ้ย, ญาณี โชคสมงาม, จิรัชญาภรณ์ เครือวุฒิศาล, วิชุดา จิรพรเจริญ

23-32