ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาแอสไพรินในการป้องกันแบบปฐมภูมิต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

Main Article Content

ณิชา วิรัชศศิวิมล

บทคัดย่อ

ที่มา: ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ยาแอสไพรินช่วยป้องกันแบบปฐมภูมิได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลือดออก ทำให้ความมั่นใจยังไม่เพียงพอในการพิจารณาให้หรือไม่ให้ยา


วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาแอสไพรินในการป้องกันแบบปฐมภูมิต่อการเกิด


โรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน


แบบวิจัย: เป็นการศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง


วิธีการ: เก็บข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่อายุตั้งแต่ 50 ปี ที่ไม่เคยมีประวัติโรคหัวใจและหลอดเลือดมาก่อน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้ยากับไม่ใช้ยาแอสไพริน


ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 660 คน พบว่ากลุ่มที่ใช้ยาแอสไพรินเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.39 อายุเฉลี่ย 67.8 (±8.49) ปี ระดับ LDL cholesterol เฉลี่ย 100.16 (±37.13) มก./ดล. ซึ่งไม่แตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ใช้ยาแอสไพริน ยกเว้นระดับ HDL cholesterol ในเพศหญิง โดยทั้ง 2 กลุ่ม มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (HR=0.654 [95%CI 0.175-2.437]; P=0.527) และโรคหลอดเลือดสมองตีบ (HR=0.833 [95%CI 0.168-4.133]; P=0.823) ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


สรุป: ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ใช้ยาแอสไพรินในการป้องกันแบบปฐมภูมิต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ใช้ยาแอสไพรินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจศึกษาเพิ่มเติมในการใช้ยากลุ่มต้านเกล็ดเลือดตัวอื่น เช่น Clopidogrel

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

The alarming rise in diabetes around the world. International Diabetes Federation Diabetes atlas 9th edition.2019[cited 2020 July 12]. Available from: http:// https://www.idf.org/e-library/epidemiology-research/diabetes-atlas/159-idf-diabetes-atlas-ninth-edition-2019.html.

Stategy and Planning Division, Minstry of Public Health. Public Health statistics A.D.2020 [cited 2020 Aug 18]. Available from: https://spd.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/2563_0.pdf.

Leon BM, Maddox TM. Diabetes and cardiovascular disease: Epidemiology, biological mechanisms, treatment recommendations and future research. World J Diabetes. 2015 Oct 10;6(13):1246–58.

Martín-Timón I, Sevillano-Collantes C, Segura-Galindo A, Del Cañizo-Gómez FJ. Type 2 diabetes and cardiovascular disease: Have all risk factors the same strength? World J Diabetes. 2014 Aug 15;5(4):444–70.

Einarson TR, Acs A, Ludwig C, Panton UH. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007-2017. Cardiovasc Diabetol. 2018 08;17(1):83.

The ASCEND Study Collaborative Group. Effects of Aspirin for Primary Prevention in Persons with Diabetes Mellitus. N Engl J Med. 2018 Oct 18;379(16):1529–39.

Ikeda Y, Shimada K, Teramoto T, Uchiyama S, Yamazaki T, Oikawa S, et al. Low-dose aspirin for primary prevention of cardiovascular events in Japanese patients 60 years or older with atherosclerotic risk factors: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Dec 17;312(23):2510–20

Saito Y, Okada S, Ogawa H, Soejima H, Sakuma M, Nakayama M, et al. Low-Dose Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: 10-Year Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Circulation. 2017 Feb 14;135(7):659–70.

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. แนวทางการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 = clinical Practice Guideline for diabetes 2017. พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี: บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จำกัด; 2560. หน้า 134.

Bibbins-Domingo K. Aspirin use for the primary prevention of cardiovascular disease and colorectal cancer: U.S. preventive services task force recommendation statement. Ann Int Med 2016; 164(12): 836-45.

The Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomized trials. Lancet 2009; 373: 1849-60.

Mo C, Sun G, Lu ML, Zhang L, Wang YZ, Sun X, et al. Proton pump inhibitors in prevention of low-dose aspirin-associated upper gastrointestinal injuries. World J Gastroenterol. 2015;21:5382-92.

วรรณคล เชื้อมงคล.การใช้แอสไพรินเพื่อป้องกันปฐมภูมิต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 [นิพนธ์ต้นฉบับ/สาขาวิชาเภสัชกรรคลินิก คณะเภสัชศาสตร์].นครนายก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2562.

Pignone M, Alberts MJ, Colwell JA, Cushman M, Inzucchi SE, Mukherjee D, et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events in people with diabetes: a position statement of the American Diabetes Association, a scientific statement of the American Heart Association, and an expert consensus document of the American College of Cardiology Foundation. Circulation. 2010 Jun 22;121(24):2694–701.

Zhang C, Sun A, Zhang P, Wu C, Zhang S, Fu M, et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events in patients with diabetes: A meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2010 Feb;87(2):211–8.

Bertoluci MC, Rocha VZ. Cardiovascular risk assessment in patients with diabetes. Diabetol Metab Syndr. 2017;9:25.

Wannamethee SG, Shaper AG, Whincup PH, Lennon L, Sattar N. Impact of diabetes on cardiovascular disease risk and all-cause mortality in older men: influence of age at onset, diabetes duration, and established and novel risk factors. Arch Intern Med. 2011 Mar 14;171(5):404–10.

Okada S, Morimoto T, Ogawa H, Sakuma M, Soejima H, Nakayama M, et al. Effect of low-dose aspirin on primary prevention of cardiovascular events in Japanese diabetic patients at high risk. Circ J. 2013;77(12):3023–8.

Xie M, Shan Z, Zhang Y, Chen S, Yang W, Bao W, et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events: meta-analysis of randomized controlled trials and subgroup analysis by sex and diabetes status. PLoS One. 2014;9(10):e90286.

Whitlock EP, Burda BU, Williams SB, Guirguis-Blake JM, Evans CV. Bleeding Risks With Aspirin Use for Primary Prevention in Adults: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2016 Jun 21;164(12):826.