PCFM  Vol.5  No.4

ตุลาคม - ธันวาคม 2565

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ

บทความปริทัศน์

การตั้งคำถามวิจัยที่ดี: แก่นสำคัญในการออกแบบและดำเนินการวิจัย

บทความพิเศษ

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ประเทศญี่ปุ่น

นิพนธ์ต้นฉบับ

เปรียบเทียบระยะเวลารอดชีพระหว่างผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางหน้าท้องโดยผู้ดูแลกับผู้ป่วยที่ล้างไตทางหน้าท้องด้วยตนเอง ณ คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คุณภาพชีวิต และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศร้าโศกที่เกินปกติในผู้ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมแบบฝึกในการพัฒนาสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะปริชานปัญญาบกพร่องเล็กน้อยในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลจอมทอง

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในจังหวัดนครราชสีมา

ผลการให้บริการผู้ป่วย COVID-19 ณ ศูนย์พักคอยในชุมชน(Community Isolation) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี โรงพยาบาลเลิดสิน

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-27