ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

เฉลิมชัย ดีสระวินิจ

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์: พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสำคัญในการป้องกันและจัดการโรคหลอดเลือดสมอง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการโรคหลอดเลือดสมอง ในจังหวัดนครราชสีมา


ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาเชิงสหสัมพันธ์กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 262 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 6 ฉบับ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน


ผลการศึกษา: พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (M = 39.41, SD = 7.60) ปัจจัยที่สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง คือ อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง การสนับสนุนทางสังคม และรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r= .64, p<0.001; r = .38, p<0.001; และ r = .37, p<0.001ตามลำดับ) ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความเครียดและอายุ (r= -.60, p<0.001; และ r= -.36, p<0.001 ตามลำดับ)


สรุป: การวิจัยครั้งนี้ค้นพบปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรทางสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนต่อไป

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Chandra A, Stone R, Du X, Li A, Huber M, Bremer R, Ding Y. The cerebral circulation and cerebrovascular disease III: Stroke. Brain circulation (2017); 3(2): 66-77.

Virani S, Alonso A, Benjamin J, Bittencourt S, Callaway W, Carson P, Delling N. Heart disease and stroke statistics—2020 update: a report from the American Heart Association. Circulation (2020); 141(9): e139-e596.

Suttisrisin C. Factors effecting to disease prevention behaviors in risk group for stoke at Chaloem Phra Kiat Hospital, Nakhon Ratchasima Province. Thai Health Science Journals (2018); 25(1): 5-15.

Channuan S, Panomai N. Perception and self-care behavior to prevent stroke in diabetic patients at Khonsawan Hospital, Chaiyaphum Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital (2018); 21(2): 120-128.

Riegel B, Moser K, Buck G, Dickson V, Dunbar B, Lee S, Treat‐Jacobson J. Self‐care for the prevention and management of cardiovascular disease and stroke: A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Journal of the American Heart Association (2017); 6(9): e006997.

Watcharanurak P, Klubklay A. Factors influencing preventive behavior among stoke-risk patients in songkhla province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health (2017); 4(1): 217-233.

Ahn S, Song R, Choi W. Effects of self-care health behaviors on quality of life mediated by cardiovascular risk factors among individuals with coronary artery disease: A structural equation modeling approach. Asian Nursing Research (2016); 10(2): 158-163.

Riegel B, Jaarsma T, & Strömberg A. A middle-range theory of self-care of chronic illness. Advances in Nursing Science (2012); 35(3): 194-204.

Klinsakorn C, Saetan S. Factors Related to Self-Protective Behavior of Stroke with Controlled Hypertension Patients Who Live in Danchang District, Suphanburi Province. Journal of Council of Community Public Health. 2020; 2(2): 62-77.

Chanaphan Y, Settheetham D. Factors associated with stroke prevention behavior among hypertension patients in Kumpawapi District, Udon Thani Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital (2018); 21(2): 109-119.

Kumpangkaew K, Somboontanont W, Leelahakul V. Relationships between Perceived Risk, Perceived warning signs and self-care behavior in older adults at risk of cerebrovascular disease. Nursing Journal of the Ministry of Public Health (2015); 25(2): 40-56.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Lawrence Erlbaum: New Jersey; (1988).

Zimet G, Powell S, Farley G, Werkman S, Berkoff K. Psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of personality assessment (1990); 55(4): 610-617.

Wongpakaran T, Wongpakaran N, Ruktrakul R. Reliability and validity of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS): Thai version. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health (2011); 7(0): 161–166.

Mahatnirunkul S, Pumpaisanchai W, Tapanya P. Research report: the construction of Suanprung Stress Test for Thai population. Bulletin of Suan Prung (1997); 13(3): 1-11.

Samdaengsarn D, Chinnawong T, Thaniwatthananon P. Factors related to treatment adherence in older persons with hypertension. Songklanagarind Journal of Nursing (2019); 39(3): 51-66.

Sug Yoon S, Heller F, Levi C, Wiggers J, Fitzgerald E. Knowledge of stroke risk factors, warning symptoms, and treatment among an Australian urban population. Stroke (2001); 32(8): 1926-1930.

Fivecoat C, Sayers L, Riegel B. Social support predicts self-care confidence in patients with heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing (2018); 17(7): 598-604.

Park J, Kim S. The effects of social support and recovery resilience on self-care behavior among the elderly with hypertension in the senior welfare center. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society (2019); 20(7): 182-191.

Yang S-O, Jeong H, Kim S-J, Lee H. Correlates of self-care behaviors among low-income elderly women with hypertension in South Korea. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (2014); 43(1): 97-106.

Liu Y, Li N, Li A, Khan H. Association between psychosocial stress and hypertension: a systematic review and meta-analysis. Neurological research (2017); 39(6): 573-580.

Saleema L, Panpakdee O, Arpanantikul M, Chai-Aroon T. The influence of basic conditioning factors and self-care agency on self-care behaviors in Thais with hypertension. Pacific Rim International Journal of Nursing Research (2016); 20(1): 5-17.