การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน ประเทศญี่ปุ่น

Main Article Content

นัชชา เรืองเกียรติกุล

บทคัดย่อ

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เป็นประเทศแรก ๆ ของโลก การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อประชากรวัยทำงานทำให้เกิดความกังวลใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การนำผู้สูงอายุให้มาอาศัยอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุอาจไม่ใช่คำตอบของการดูแลในบริบทที่ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากและบุคลากรที่จะให้การดูแลมีสัดส่วนที่น้อย ทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ ยังตามมา ดังนั้น การจัดระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และการบูรณาการกับภาคส่วนอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนี้ ไม่ได้เพียงเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการป้องกันการเกิดโรคและความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้อีกด้วย ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและผู้ดูแลของผู้สูงอายุ ลดการเกิดความรู้สึกว่าการให้การดูแลนั้นส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจของตนเอง เกิดความเหนื่อยล้าในการดูแล ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

Article Details

How to Cite
1.
บท
บทความพิเศษ

References

Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. Statistical Handbook Of Japan 2019. Bureau Statistics Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, editors. Tokyo: Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications Japan; 2019.

Olivares-Tirado P, Tamiya N, Kashiwagi M. Effect of in-home and community-based services on the functional status of elderly in the long-term care insurance system in Japan. BMC Health Serv Res. 2012; 12(1): 1–10.

Tokudome S, Hashimoto S, Igata A. Life expectancy and healthy life expectancy of Japan: the fastest graying society in the world. BMC Res Notes. 2016; 9(1): 1–6.

Joshua L. Aging and Long Term Care Systems: A review of finance and Government Arrangments in Europe, North America and Asia-Pacific. Social Protection & Labor. Report No.1705. United states: World Bank Group; 2017.

Morikawa M. Towards community-based integrated care: Trends and issues in Japan’s long-term care policy. Int J Integr Care. 2014; 14(JAN/MAR): 1–10.

Frances W, Caren J. F, Scott S, Ruth G-M, Reiko H, Yomei N, et al. Japanese elders’ perceptions of the impact of Home and Community based Long Term Care services on quality of life and independence. ejcjs 2013; 13(3).

Mitchell OS, Piggott J, Shimizutani S. AGED-CARE SUPPORT IN JAPAN: PERSPECTIVES AND CHALLENGES. Benefits Q. 2006; 22(1): 7-18.

OECD. Long-term Care. Organisation for Economic [Internet]. 2019 [cited 2021 Nov1]. Available from: https://www.oecd.org/els/health-systems/long-term-care.htm

OECD. OLD-AGE DEPENDENCY RATIO Key results. Pension at a Glance 2017: 122-3.

OECD/EU. A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care. In: OECD Health Policy Studies. Paris: OECD Publishing; 2013.

OECD. Old-age dependency ratio. In: Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators [Internet]. Paris: OECD Publishing; 2017 [cited 2019 Nov 1].

Ohwa M, Chen LM. Balancing Long-term Care in Japan. J Gerontol Soc Work. 2012; 55(7): 659–72.

Sakamoto H, Rahman M, Nomura S, Okamoto E, Koike S, Yasunaga H, et al. Japan Health System Review. New Delhi: World Heal Organ Reg Off South-East Asia; 2018.

Natasha C, Sophie C-C, Nina H. What can England learn from the long-term care system in Japan? United Kingdom: Research Report, Nuffield Trust; 2018.

Kondo A. Migration and Law in Japan. Asia Pacific Policy Stud. 2015; 2(1): 155–68.

Fern AK. Benefits of Physical Activity Programming Modifications to Enhance the Exercise Experience. ACSM’s Heal Fit. 2000; 13(5): 12–6.

Gruenenfelder-Steiger AE, Katana M, Martin AA, Aschwanden D, Koska JL, Kündig Y, et al. Physical activity and depressive mood in the daily life of older adults. GeroPsych J Gerontopsychology Geriatr Psychiatry. 2017; 30(3): 119–29.

Blumenthal JA, Babyak MA, Moore KA, Craighead WE, Herman S, Khatri P, et al. Effects of exercise training on older patients with major depression. Arch Intern Med. 1999; 159(19): 2349–56.

Coulter A, Entwistle VA, Eccles A, Ryan S, Shepperd S, Perera R. Personalised care planning for adults with chronic or long-term conditions. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 3; 2015(3): CD010523.

Saito M. Current issues regarding family cargiving and gender equality in Japan: male caregivers and the interplay between caregiving and masculinities. Japan labor Rev. 2017; 14(1): 92–111.

Ishii K. Informal care and employment status of Japanese middle aged women : a study using JSTAR. Tokyo; JSTAR datasets: 2015.

van de Ree CLP, Ploegsma K, Kanters TA, Roukema JA, De Jongh MAC, Gosens T. Care-related Quality of Life of informal caregivers of the elderly after a hip fracture. J Patient-Reported Outcomes. 2018; 2(1): 23.

Shimizutani S. The Future of Long-term Care in Japan. Asia-Pacific Rev. 2014; 21(1): 88–119.

Metzelthin SF, Verbakel E, Veenstra MY, Van Exel J, Ambergen AW, Kempen GIJM. Positive and negative outcomes of informal caregiving at home and in institutionalised long-term care: A cross-sectional study. BMC Geriatr. 2017; 17(1): 1–10.

Haya MAN, Ichikawa S, Wakabayashi H, Takemura Y. Family caregivers’ perspectives for the effect of social support on their care burden and quality of life: A mixed-method study in rural and sub-urban central Japan. Tohoku J Exp Med. 2018; 247(3): 197–207.

Aihara Y, Maeda K. National dementia supporter programme in Japan. Dementia. 2021; 20(5): 1723–8.

Lee S, Saito T, Takahashi M, Kai I. Volunteer participation among older adults in Japan: An analysis of the determinants of participation and reasons for non-participation. Arch Gerontol Geriatr. 2008; 47(2): 173–87.

Kobayashi E, Sugihara Y, Fukaya T, Liang J. Volunteering among Japanese older adults: how are hours of paid work and unpaid work for family associated with volunteer participation? Ageing Soc 2019; 39(11): 2420–42.