วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่มากล้นด้วยคุณภาพ ซึ่งได้มีการคัดสรรบทความของนักวิชาการที่มีคุณค่าทั้งเนื้อหาและกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเกณฑ์ของ สกอ. ด้วยมาตรฐานสากลของงานวิชาการในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 สาระภายในวารสารประกอบด้วยบทความด้านการบัญชี 4 บทความ, การตลาด 3 บทความ,
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 บทความ, การจัดการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ด้านละ 2 บทความ, การเงินและเศรษฐศาสตร์ ด้านละ 1 บทความ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่มีความหลากหลายทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปริมาณและแบบผสมวิธี ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ยกระดับไปสู่ฐาน ACEAN INDEX (ACI) ต่อไป สาระและความเข้มขันของบทความวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับต่อไปจะเป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการมากขึ้นและพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพทันสมัยตลอดเวลาณ โอกาสนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความสนใจนำเสนอผลงานด้วยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการพิจารณาผลงานทุกเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับงานวิชาการและงานวิชาชีพสืบไป

 

 

 

                                                                                                   กองบรรณาธิการ

                                                                     

Published: 2017-12-26

Evident-based Analysis of Competency of Receptionists in Logistics Industry

ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์, มานพ ชูนิล, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์

102-120

The Efficiency of Logistics Management for Tourist Attraction in Kamphaeng Phet Province

วาสนา จรูญศรีโชติกำจร

213-229