ISSN  2408–2619  (Print) 
ISSN  2673-0367 (Online) 

Accredited by TCI (Tier 2) certified from 2020 - 2024

JMMS is a journal of business administration. It was published by the Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University. The first issue was published in 2007 using the journal-title. "Journal of the Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University ". In 2017, the journal was changed the journal's name "Journal of Modern Management Science" or "JMMS". JMMS consider the basic research articles to find new knowledge in business management through intensively research methodology.

Objective
1. To be a source of quality research articles showing academic value. Furthermore, it can be used both in theory (Theoretical Contributions) and for management (Managerial Contributions).
2. To provide academic services for academician and societies which it can be a source of business management knowledge in various fields and for exchanging academic knowledge and experiences between academician and others.

Scope of JMMS

1. JMMS considers the Thai or English articles that use quantitative research or mix method.  The contents of articles are in the business administration field under the correct process of research methodology. The result leads to the creation of new knowledge that clearly describes the process or research methodology based on the theory, concepts, and literature.
2. The aims of the research are to develop knowledge in business administration (theoretical or applying to the organization either in terms of commercial policy or broad management, not as research to solve a particular problem)

Clarification on the details of publishing the journal

Journal of Modern Management Science  (JMMS) is scheduled to publish 2 regular issues per year, with 2 published forms, including the publication format, ISSN 2408-2619 (Print), from the 1st year. 1 (January-June) 2007 and has been prepared in electronic journal format, ISSN number 2673-0367 (Online) from year 11, issue 2 (July-December), 2018

 

 

 

 

Vol. 13 No. 1 (2020): January - June

บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563   กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ 13 ของการดำเนินงานวารสาร ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงและรวดเร็วที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่มีความท้าทายความสามารถในการเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ธุรกิจต้องพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันทั้งทางด้านการผลิต การขนส่ง การตลาด และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้ประกอบการ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ ทำให้เกิดการศึกษาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็จะต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุด

ความรู้ใหม่ที่จะต้องศึกษาในส่วนของภาคธุรกิจอนาคตจะมีจำนวนมหาศาลและเป็นสิ่งที่นักวิชาการจะต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อถอดบทเรียน และทำให้ตกผลึกในขุมความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ในการถ่ายทอดสู่สาธารณะ เพื่อใช้เป็นบทเรียนทางธุรกิจให้กับคนรุ่นต่อไปและสามารถนำไปศึกษาต่อยอดหรือประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ และผู้ที่สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานของวารสารเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด

 

                                                                                กองบรรณาธิการ

                                                                                   มิถุนายน 2563          

Published: 2020-06-30

View All Issues

Indexed in