Announcements

ข้อมูล ข่าวสารสำคัญจากกองบรรณาธิการ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14

2021-05-12

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ แทนชุดเดิมเนื่องจากบริหารงานครบวาระ

Ethics

2021-05-12

ประกาศจริยธรรมในการตีพิมพ์ของวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมิน และผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์บทความวิจัย จะต้องรับทราบและปฏิบัติ ตามหลักจริยธรรมการตีพิมพ์ของทางวารสาร