วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ปีที่ 12  ฉบับที่ 2  ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2562  เป็นวารสารฉบับสุดท้ายของรอบการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ซึ่ง TCI รับรองถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในฉบับถัดไปจะเป็นการรับรองคุณภาพวารสารจากผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อจัดกลุ่มใหม่ในรอบที่ 4 ซึ่งจะให้การรับรองตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2567 ไม่ว่าผลการประเมินจะเป็นเช่นไร กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการและคัดกรองบทความที่มีคุณภาพให้ได้รับการยอมรับในวงวิชาการของประเทศไทยต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สำหรับเนื้อหาบทความวิจัยในฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความจากศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจประกอบด้วย การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยว การบัญชีและการเงิน จำนวนทั้งสิ้น 12 บทความ ซึ่งสามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้ที่สนใจและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไปเป็นอย่างดียิ่ง ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนบทความ และผู้ที่สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การดำเนินงานของวารสารเป็นไปด้วยดีมาโดยตลอด

Published: 2019-12-23

Motivation to Make a Decision Making of Tourists to Visit Retro Markets in Thailand

จักรเกียรติ์ เมธานัย, สร้อยบุปผา สาตร์มูล

37-52

Earnings Management: A Comparative Literature Review between China and Thailand

DAN KULROOP, Xu Yongbin, Xie Shilei, Fu Guotian, Yang Yulong

83-104

Relationship Between Loan Quality and Valuations of Banks in The Stock Exchange of Thailand

ธนัชพร คำบุญจันทร์, โรจนา ธรรมจินดา, อธิเมศร์ เชษฐธีระพัชร์, อนิล รูพ

105-121

ACCESSING CERTIFIED ORGANIC RICE PRODUCTION OF FARMERS IN CHIANG MAI PROVINCE

เดือนแรม บ่อเงิน, สมเกียรติ ชัยพิบูลย์, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วรรณวิไล จุลพันธ์

185-200