วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 ฉบับนี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางวิชาการครอบคลุมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยมีการคัดสรรบทความชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามเกณฑ์ของ สกอ. ด้วยมาตรฐานสากลของงานวิชาการในฐานข้อมูล TCI ฐาน 1

            เนื้อหาบทความในวารสารสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในด้านการบัญชี การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การตลาด การท่องเที่ยว และนิเทศศาสตร์ ซึ่งในวารสารฉบับนี้  มีบทความทางวิชาการจำนวน 15 เรื่อง ที่มีความสำคัญและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีกระบวนการในการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยที่มีความหลากหลายทั้งวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพและแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของวารสารให้ยกระดับไปสู่ฐาน ACEAN INDEX (ACI) ต่อไป สาระและความเข้มข้นของบทความวิจัยที่จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับต่อไปจะเป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

            ณ โอกาสนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ขอขอบคุณนักวิชาการ ผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการนำเสนอผลงานด้วยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการพิจารณาผลงานทุกเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและงานวิชาชีพอันทรงคุณค่าแก่สังคมสืบต่อไป

 

 

                                                                                                   กองบรรณาธิการ

Published: 2018-06-30

The Policy Perception, Executive’s Leadership and Participation toward the Effectiveness of Nursing Organizations.

วิทย์ มงคลวิสุทธิ์, บุญฑวรรณ วิงวอน, หัสยาพร อินทยศ, อัจฉรา เมฆสุวรรณ

1-16

Entrepreneurs and Potential Business Management’s Personality on Shrimp Farmer’s Success in Kamphaengsaen, Nakhonpathom

สายธิดา สระกบแก้ว, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

35-50

CAMELS Analysis and Factor Analysis from Financial Information of Agricultural Cooperatives in Lampang Province

จิตติพงศ์ พุทธรักษา, ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย, มาลีมาส สิทธิสมบัติ

70-85

Impact Factors on Community Tourism Success of Samchuk 100 Years Market in Suphanburi Province

ศศิพิมพ์มาศ หงษ์สมบัติ, พิทยา บุญคงเสน

86-105

Factors Influencing Personal Saving Behaviors of the Working-aged Population in the Lao People’s Democratic Republic

จันทะสุก ลาดสะอาด, โรจนา ธรรมจินดา, สุจรรย์พินธ์ สุวรรณพันธ์

124-138

The Administrative Model in the Office of Academic Resources and Information Technology, Rajabhat Universities

สุวิทย์ วงษ์บุญมาก, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง

172-191

The Use of Local Food Storytelling to Promote Cultural Tourism: A Case Study of Jaehom’s Crab Chili Paste

ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช, กิติวัฒน์ กิติบุตร, กนกพร เอกกะสินสกุล

192-213